Hemse.

Den 18 aug.
Pilsnerrättigheterna på Hemse hotell.
I går hölls i kommunalrummet en extra stämma, som blev rätt så animerad och pågick från kl. 8 till midnatt under John Wittbergs ordförandeskap. Dagens ärende var k. befhdes återremiss på frågan om pilsnerrättigheter på Hemse hotell. Som bekant hade före den stämma, där man beslöt avstyrka fortsatta pilsnerrättigheter för hotellet, agitationens vågor gått höga, men från nykterhetsvänligt håll tycktes det som man ansåg helt naturligt att hotellet borde få pilsnerrättigheter även i fortsättningen. an väntade därför en stämma utan strid, och det blev det också på så sätt, att nykterhetsvännerna i sista stund lyckades trumma ihop majoritet för avslag på ansökan. Stämman avstyrkte förnyade rättigheter.
Sedan ärendet nu återremitterats till stämman för förnyat yttrande, hade i går ett livligare och allmännare intresse mobiliserats, och långt flera personer hade infunnit i till stämman än som kunde få plats i kommunalrummet. Man stod i kö långt ut på gården och omröstningen bjöd en hel del tekniska besvärligeter, som emellertid klarades. Röstningen föregicks av en delvis syn animerad diskussion, där de båda meningsriktningarna gjorde vad de kunde för att krydda utsikterna. Farhågorna för att pilsnerkonsumenterna skulle lägga ned sina pengar på hotellet, i stället för att betala sina skulder hos handlanderna, bemöttes från affärsmännens sida med att de sämsta betalarna visst icke alltid vore att söka bland hotellets kunder.
Sedan diskussionen avslutats, skred man till omröstning varvid fullmakter i stor utsträckning användes. Vid sammanräkningen befanns att stämman beslutat med 169 röster mot 155 tillstyrka pilsnerrättigheter för Hemse hotell för en tid av tre år, varvid till varje person skulle få utskänkas högst 2 flaskor pilsner pr dag. Då samhället torde räkna omkring 500 röstberättigade medlemmar och sålunda 324 röster avgåvos vid stämman, framgår av detta vilken livlig uppmärksamhet denna fråga väckt i Hemse.
Stämman beslöt vidare, att i händelse av att rättigheterna beviljades, skulle i matsalen få serveras högst 2 flaskor pilsner till spisande gäst, som äter för minstkr. 1,50. I maltdrycksserveringen däremot skulle endast få sereras två flaskor pr dag åt len och samma person. Avstängd person får icke vistas på hotellet. Hotellinnehavaren är vidare skyldig att hålla ordningsvakt.
Maltdrycksserveringen skulle få hållas öppen kl. 9—6, utom dag före helgdag, då den stänges kl. 2 e. m., och 6 juni, då serveringen hålles stängd hela dagen. Rörande om man skulle hålla öppet stortorgdagen eller icke, blev det omröstning, varvid med ett 25-tal rösters övervikt tilläts öppethållande.

Hemse manliga gymnastikförening
höll i går kväll sitt ordinarie årsmöte i folkskolan. Förhandlingarna öppnades av t. f. rektor Bertil Nordlander, som även valdes till ordförande för dagen. Kassarapport och styrelseberättelse föredrogos och ansvarsfrihet beviljades i enlighet med revisorernas tillstyrkan. Föreningens 20 aktiva gymnaster ha under 40 övningar deltagit 448 gånger. Beträffande arbetsplan för det kommande arbetsåret beslöts att styrelsen i samråd med folkhögskolans ledning skulle utreda, huruvida eventuell sammanslagning av föreningen med folkhögskolans frivilliga gymnastikförening skulle vara till nytta. Vidare beslöts att rekvirera erforderligt antal flitdiplom att utdelag till därav förtjänta undar förra arbetsåret. Medlenungaiften i föreningen bestämdes till 2 kr. för höstterminen och 3 kr. för vårterminen.
Till ordförande för nästa år valdes hr Seth Stenkvist, efter rektor Nordlander, som på grund av bristande tid avsade äg uppdraget, och till övriga styrelseledamöter Carl Jeppson, Agne Augustsson, Effe Hägerth och Paul Norrby med John Olsson och Hilding Jacobsson som suppleanter. Till revisorer utsågos handl. Erhard Biörkander och handl. Nils Söderstam med folkskollärare W. Kupper och Karl-Gustaf Pettersson som suppleanter. Slutligen valdes till ombud för föreningen vid Gotlands gymnastikförbunds årsmöte hr Seth Stenkvist.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *