Gotländskt arkiv

har utkommit med sitt sjätte häfte, som vanligt utgivet av Föreningen Gotlands fornvänner under redaktion av A. E. Rodhe och Richard Steffen.
Det rikhaltiga innehållet utgöres av vetenskapliga innehållet utgöres av vetenskapliga artiklar om gotländska förhållanden. Sålunda skriver prof. Henrik Munthe om »Nya data rörande Gotlands svärdslipningsstenar», där han lämnar en hel del intressanta fakta rörande dessa stenar, vars uppgifter ännu äro höljda i dunkel. Fil. lic. Bengt Söderberg lämnar en rikt illustrerad artikel om Kräklingbo kyrkas korstolar, varvid han gör ett försök att rekonstruera den medeltida korbänkens ursprungliga uppställning och utseende. Professor Nils Lithberg återger och kommenterar assessor Johannes Pihls beskrivning av Gotland från 1700-talet, och i anknytning till denna uppsats ger landshövding Rodhe en kort minesteckning över artikelns författare, den nu bortgångne professor Lithberg och den förlust, som den gotländska forskningen gjort med hans bortgång. Prof. Otto von Friesen presenterar en gotländsk runsten från Hallfreda i Follingbo, egendomligt nog påträffad i två delar på olika platser i markerna. Rektor Steffen fortsätter med aktpublikation från länsarkivet och under rubriken »Hävd och hänkomst» lämna rektor Steffen och kapten Tor Sillén en del kulturhistoriska notiser.
Publikationen innehåller vidare en förteckning över skrifter och avhandlingar över gotländska ämnen, som utkommit under åren 1932-33 och vidare förekommer en förteckning över kända gotlänningar, som gått bort under de senaste två åren. Slutligen återfinnas berättelser från Fornsalen och Gotlandsfonden.
Medlemmar i Gotlands fornvänner erhålla arbetet, som upptar 103 trycksidor, gratis.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *