Föreningen Gotlands Fornvänner

hade i går eftermiddag årsmöta i Fornsalen under ledning av rektor R. Steffen, som inledde sammankomsten med några erinrans och tacksamhetens ord med anledning av den stora förlust, som drabbat föreningen och Gotlandsforskningen med professor Nils Lithbergs frånfälle. Parentationen åhördes stående av de närvarande.
Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret finnes intagen i senaste häftet av Gotländskt arkiv. I densamma erinras bl. a. om att föreningen under 1933 haft i sin tjänst två museimän, nämligen fil. kand. E. Floderus och fil. kand. E. Bohrn, av vilka den förstnämde bl. a. anordnat de förhistoriska samlingarna och omhänderhaft den yttre fornvården medan den sistnämde helt haft sin verksamhet i museet. Av den kassaredogörelse, som likaledes finnes inryckt i samma häfte av Gotländskt arkiv, framgår, att inkomster och utgifter för året balansera å kr. 22,983:44, Gotlandsfondens räkenskaper balansera på kr. 27,792:78 medan fondens kapital är upptaget till sammanlagt kr, 683,585:18. Föreningens kapitalbehållning vid 1933 års slut uppgår till kr. 16,660:71.
Sedan ansvarsfrihet beviljats styrelsen för det gångna årets förvaltning, omvaldes för 4 år den i tur avgående styrelseledamoten landshövding A.B. Rodhe, och likaledes omvaldes för 1 år de avgående styrelsesuppleanterna bankdirektör Ihre och överlantmätare V. Holmbäck, Revisorerna, bankkamrer W. Klint och grosshandlare Anders Sandström, omvaldes jämte revisorsuppleanterna, länsbokhållare B. A. Ljungholm och länsjägmästare Ragnar Melin. I samband med dessa ärenden erinrade ordföranden för dagen, rektor Steffen, om den omdaning forngalen genomgått. Förhandlingarna voro därmed avslutade.
Efter sammanträdet höll docenten Mårten Stenberger inför en liten men intresserad publik föredrag övar ämnet »Gotland och Romarriket», vilket föredrag, fängslande och sympatiskt framfört, åbördes med spänt intresse och belönades med applåder. Till sist framförde rektor Steffen de närvarandes tack till föredragshållarnen för det värdefulla föredraget, som i sin helhet återfinnes å annat ställe i dagens tidning.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *