Aug. Sundblad död.

Meddelande bar i dag ingått hit, att Prosten Aug. Sundblad på fredagen avlidit å Sophiahemmet i Stockholm i en ålder av 83 år.
Därmed har en man, gom nedlagt ett långt och hedrande livsverk inom vår provins, slutat sina dagar. Prosten Sundblad var till börden västgöte och född i Örslösa, Skaraborgs län, den 7 febr. 1851 samt studerade i Uppsala, där han absolverade sina teologiska examina, varefter han år 1878 prästvigdes för inträde i Visby stift. Hans första förordnande gällde Barlingbo pastorat, där han blev pastorsadjunkt, en befattning, som han innehade till år 1891, då han erhållit nästan enhällig kallelse till kyrkoherdetjänsten i Garda, Där verkade han till år 1900, då han återbördades till Barlingbo pastorat som kyrkoherde efter sin avlidne åldrige svärfader, kyrkoherde C. Bergwall. År 1907 utnämdes han till kontraktsprost i norra kontraktet och på dessa poster kvarstod han till år 1927, då han gom emeritus drog sig tillbaka för att njuta sitt otium och bosatte sig i Äppelviken utanför Stockholm.
Prosten Sundblads verksamhet på Gotland inskränkte sig emellertid icke till hans insatser å det kyrkliga området. Han kallades år 1896 vid riksdagsmannavalet I södra domsagan till dess representant i andra kammaren och i denna befattning kvarstod han i två perioder eller till sin avflyttning från valkretsen. Sedermera invaldes han år 1908 av länets landsting i första kammaren, vilken han tillhörde i tre år. I länets landsting var han ledamot för södra häradet under perioderna 1892—95 och 1897—1900 samt sedan för norra häradet under åren 1903—26, en sammanlagd tid alltså av icke mindre än 32 år. Han var landstingets vice ordförande från 1910 och dess ordförande från 1914. Slutligen må till denna förteckning av medborgerliga förtroendeuppdrag nämnas, att han representerade Visby stift som prästerligt ombud vid kyrkomötena 1910, 1915 och 1918.
Det är sålunda en framstående medborgerlig gärning, som ändats med prosten Sundblads frånfälle. Minnet den verksamme och i offentliga värv så förfarne och representative prästmannen kommer länge att bevaras, icke blott inom de församlingar, som han lett, och bland hans gamla ämbetsbröder utan bland gotlänningar i vida kretsar och av olika generationer, som varit i till fälle att lära känna honom. Hans många ja ve vittna om, att hans personlighet och gärning varit uppskattade, säkert är också att han i denna sin gärning varit i tillfälle att verksamt deltaga i främjandet av vår ös utveckling.
Närmast sörjes den bortgångne av maka i andra giftet, född von Seth.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *