Vägarbete Vallstena – Endre i A. K:s regi?

Vid vägstämma, som hålles vid Allekvia den 6 dec., skola de väghållningsskyldige i norra häradet yttra sig över ett förslag till vägarbeten å sträckan Vallstena – Källunge – Endre genom arbetslöshetskommissionens försorg.
Enligt vad vi inhämtat ha underhandlingar om saken under hand förts mellan länsstyrelsen och arbetslöshetskommissionen, varvid kommissionen ställt sig välvillig till tanken på åstadkommande av ett arbete i A. K:s egen regi på Gotland. Stakning för arbetet har redan utförts genom kapten Wiborghs försorg, och de övriga tekniska detaljerna i utredningen äro i det närmaste klara, varför förslaget inom de närmaste dagarna torde kunna framläggas. Vad vägstämman närmast får att yttra sig om, blir väl huruvida densamma vill bevilja bidrag till arbetets utförande, ty utan lokalt bidrag torde någon åtgärd från A. K:s sida icke kunna påräknas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 november 1932
N:r 274

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *