Strejk t dag utbruten vid bilreparatörerna.

Den bebådade strejken vid bilreparationsverkstäderna har i dag trätt i kraft även här i Visby, där fyra verkstäder äro berörda av densamma. Dessa äro bilfirmorna Appelqvist och Siltberg, Hässelgrens smidesverkstad och Fole verkstad. Sammanlagt ha 25 å 30 man härstädes strejkat, Arbetarne här uppgives ha haft sin organisations tillstånd att, om de så önskat, fortsätta arbetet, men ha dock gått i strejk.
Konflikten härrör som bekant frågan om upprättande av riksavtal. Medlingsförslag ha tvänne gånger framlagts av förlikningsmannen, prof.
Kjellman, och båda gångerna i arbetsfredens intresse bifallits av arbetsgivareparten. Det sista förslaget innebär en löneförbättring för de kvalificerade personalgrupperna, med vag mindre än omkring. 15 proc., medan för de övriga stipulerats i stort sett oförändrade lönesatser. Arbetarne ha emellertid avslagit förlikningsmannens förslag. Ansvaret härför torde vila på de yngre arbetarelementen i Stockholm och Göteborg, medan de äldre och sansade arbetarne lära ha röstat för antagande av medlingsförslaget.
Då strejken nu är en verklighet, torde man hå anledning att antaga, att denna stridsåtgärd kommer att besvaras med lockout från arbetsgivaresidan. Arbetsgivarne tillhöra nämligen Svenska arbetsgivareföreningen? och därest lockout kommer till stånd få även dessa liksom arbetarne ekonomiskt stöd från sina organisativner, Det kan därför på mycket goda grunder antagas, att striden i denna bransch blir långvarig, så mycket mera som ju , den förestående årstiden är en fullständigt död säsong vid bilreparationsverkstäderna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *