Stadsfullmäktige

i Visby kallas att sammanträda i sin lokal å rådhuset tisdagen den 13 innevarande december kl. 6 e. km. varvid till behandling förekomma följande ärenden:
1) Val av justeringsmän samt bestämmande av tid och plats för protokollets justering och offentliga uppläsning.
2) Anteckning att stadsfullmäktige per capsulam utsett kommumalombud för mantalsskrivningarna i staden för år 1933.
3) Tacksamhetsskrivelse från Hanssischer Geschichtsverein.
4) Bärskilda kommitterades utredning och utlåtande angående A. B. Visby högre flickskolas anbud till staden att övertaga flickskolan och densammas ombildning till kommunal flickskola.
5) Länsstyrelsens remiss till ordföranden av utav ledamoten T. Norström anförda besvär över stadsfullmäktiges beslut den 8/11 1932 att införa köttbesiktningstvång för Visby stad m. m., för hörande av fullmäktiges i besvären ej deltagande medlemmar.
6) Drätselkamm:s yttranden över följande framställningar om anslag för år 1933:
a) till Visby stads arbetsstuga;
b) till Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien;
c) till Centralförbundets för nykterhetsundervisning allmänna, upplysningskurs i Visby år 1933;
d) till Gotlands föreläsningsanstalt för dövstumma;
e) till A. B. F:s härvarande avdelning;
f) till N. T. O:s studiecirkelbibliotek;
g) till Fruntimmerssamfundet i Visby;
h) till Godtemplarordens studieförbunds avdelning i Visby;
i) till Frälsningsarméns slumstation i Visby och
j) till Visby arbetareförenings föreläsningsanstalt.
7) Drätselkammarens yttrande över framställning från Föreningen
Gotlands Fornvänner om anslag för åren 1933, 1934 och 1935.
8) Drätselkammarens yttrande över framställningar av styrelsen för A. B. Visby högre flickskola om anslag för räkenskapsåret 1/7 1933—30/6 1934, dels vanligt årsanslag, dels anslag till lärarinnornas pensionering, dels ock anslag till desammas ålderstilllägg.
9) Drätselkammarens yttrande över samma styrelses anhållan om anslag till tillfällig löneförbättring åt lärarinnorna vid skolan.
10) Drätselkammarens yttrande över hamndirektionens förslag till utbyggnad av Visby hamn invid södra vågbrytaren (trycket n:r 25).
11) Drätselkammarens yttrande över framställning av byggnadsnämnden om anslag till täckande av kostnaderna för vissa arbeten, som måste komma till utförande på grund av stadgandena i nya stadsplanelagen och nya byggnadsstadgan (trycket n:r 26).
12) Ansökningar om infäste av:
a) N. B. Nilsson och Helga Nilsson å stadsjordstomten n:r 5 i kvarteret Bågen inom Strandroten (Klinteroten I: 33),
b). Emil Englund och Anna Englund å n:r 1 i kvarteret Gluggen inom Klinteroten (Klinteroten IV: 96, 97).
13) Anmälningar från drätselkammaren om utbetalda anslag till arbetslöshetskommittén för den kontanta understödsverksamheten,
14) Särskilda framställningar och förslag av drätselkammaren i samband med statförslaget för år 1933 (trycket n:r 27) vilket statförslag av magistraten överlämnats för vederbörlig åtgärd.
15) Ansökan av Sällskapet U. D. om utsträckt utskänkningstid.
16) Anhållan av bankdirektören A. Dahlbäck om entledigande från uppdraget att vara ledamot i fattigvårdsstyrelsen.
17) Kommunala val (beredningsutskottets valförslag).
18) Val av ledamöter i taxeringgnämnderna för år 1933.
19) Ansökan av f. d. barnmorskan Maria Andersson om fyllnadspension.
20) Förslag av magistraten om utverkande av tillstånd att på förordnande tillsvidare besätta befattningen som icke lagfaren rådman vid magistraten och rådhusrätten (trycket n:r 28).
21) Val av ordförande och vice ordförande i stadsfullmäktige för år 1933.
22) Val av sju ledamöter och tre suppleanter i beredningsutskottet för år 1933.
Förberedande sammanträde hålles ovan nämnda dag kl. 5:15 e. m.
Till förestående ärenden hörande handlingar äro för ledamöter av stadsfullmäktige tillgängliga å sekreterarrens expedition under vanlig expeditionstid samt eljest efter särskild överenskonimelse med denne.
Visby den 8 december 1932.
Ordföranden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *