Sockerbolagets taxering i Roma höjes?

Roma kommun fullöljer hos regeringsrätten sina av kammarrätten
ogillade besvär över, att mellankommunala prövningsnämnden bestämt Svenska sockerfabriksaktiebolagets bevillningstaxering år 1929 i socknen till 3,700 kr:s beskattningsbar inkomst av rörelse, Prövningsnämnden hade därvid tilldelat kommunen fem procent av inkomsten från bolagets i Björke och Roma socknar belägna anläggning. Den egentliga fabriken ligger i förstnämnda socken, medan kontorsbyggnader och vattenuppfordringsverk befinna sig i Roma socken.
Enligt kommunens mening bör enbart den omständigheten, att huvudkontoret är beläget i socknen, föranleda till, att mer än fem procent upptages till beskattning i socknen. Prövningsnämnden synes vidare ej ha tagit hänsyn till, att de vidlyftiga vattenuppfordringsanläggningarna äro belägna i Roma socken. Enligt kommunalskattelagen skall som grund för inkomstfördelningen hänsyn tagas till inom varje kommun tillverkade varors värde, omsättningens storlek eller där sysselsatta arbetare. Då tillverkningens eller omsättningens värde givet ej kan uppdelas av samma anläggning, fram står den sista fördelningsgrunden, antalet arbetare, gom den enda användbara, och med tillämpning därav, skulle 3/4 av inkomsten eller 55,515 kr. beskattas i Roma socken. Anses procentuell fördelning likväl böra tillämpas, bör minst 20 proc. av inkomsten beskattas i Roma. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *