Sällskapet D. B. V.

höll i går sitt ordinarie sammanträde, vilket leddes av vice ordföranden, regementsveterinär Carl Ahlgren. Sammanträdet var talrikt besökt.
Till en början förevisade ingenjör O. Hallgren en serie filmer, som han upptagit här i Visby under sommaren, dels av stadens myndigheter med kommunalt anslag, dels också av enskilda företag i olika branscher. Även en turistfilm med scenerier från Visby och intressanta platser på landsbygden hade upptagits och visades nu. Samtliga bilder mottogos av de närvarande med igenkännandets glädje och dagens ordförande framförde sällskapets tack till ingenjör Hellgren.
Därefter företog sällskapet vederbörliga val i olika styrelser och kommittéer. Därvid valdes till ordförande i sällskapet för år 1933 regementsveterinären Carl Ahlgren och till vice ordförande konsul Nils Friberg. Till sekreterare omvaldes direktörsassistenten Malte Wiman och till skattmästare bankkamrer Ragnar Olin, medan till ceremonimästare efter disponent Arendt de Jounge nyvaldes civilingenjör Gunnar Lyttkens. Till revisorer valdes grosshandlare Wilb. Procopée och tullförvaltare Karl Berggren med bankkassör Walter Alfvegren och vice auditör Rich. Laurin som suppleanter.
Till ledamot i beredningsutskottet för tre år valdes den avgående ordföranden, bankdirektör H. Wiman, efter landskamrer Gust. Melin, som stadgeenligt avgick ur utskottet. Till ledamöter i trädgårdsstyrelsen omvaldes för två år konsul C. G. Björkander och apotekare J. Lybing, till ledamot i byggnadsstyrelsen för fyra år brandchefen Carl Lindström och till ledamot i styrelsen för Åhsbergska hagen för tre år bankdirektör A. Dahlbäck.
Till ledamöter i sällskapets stadgekommitté, vilken nyväljes vart femte år, omvaldes borgmästare Hjalm. Torpadie, landskamrer Gust. Melin, konsul C. G. Björkander samt bankdirektörerna A. Dahlbäck och H. Ihre, varjämte nyvaldes regementsveterinär Carl Ahlgren och rådman H. Löwenberg efter överstelöjtnant Carl Bolin och v. häradshövding W. S. Engström.
Efter förhandlingarna följde samkväm och supé, varefter ingenjör Hellgren åter visade en del filmer.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 december 1932
N:r 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *