Restaureringen av Gothems kyrka.

Byggnadsstyrelsen förklarar sig i skrivelse till Gothems församling intet ha att erinra mot det av byggm. C. Nilsson upprättade förslaget till restaurering av församlingens kyrka, i vad förslaget avser utvändiga restaureringsarbeten, såsom reparation av kyrkspiran, omputsning av yttermurarna, insättande av. felande kolonnetter i tornets ljudöppningar och reparation av södra portalen. Dessa arbeten böra dock ställas under kontroll av en av riksantikvarien utsedd kontrollant, varjämte riksantikvarien i god tid före arbetenas igångsättande bör underrättas. Rörande den tilltänkta inre restaureringen av kyrkan kommer styrelsen att senare lämna besked, sedan riksantikvarien yttrat sig beträffande denna del av hr Nilssons förslag. Samtidigt förordar styrelsen livligt de åtgärder till förebyggande av och avhjälpande av sprickbildningar i tornet, vilka föreslagits av arkitekten Knut Nordenskjöld, som på styrelsens uppdrag besökt kyrkan. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 november 1932
N:r 256

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *