Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Kollisionen vid Späcksbacken.

Den kollision, som för någon tid sedan inträffade i hörnet mellan S:t Hansgatan och Späcksbacken mellan margarinbolagets lastbil, förd av chauffören Ekström, och handlanden G. Jacobsson, vilken förde motorcykel och som vid olyckan tillfogades svår skada, har i dag varit föremål för handläggning inför rådhusrätten. Allm. åklagaren hade nämligen instämt båda under yrkande om ansvar för, att de icke iakttagit nödig försiktighet. Svaranden Ekström biträddes av adv. Y. Häckner från Stockholm, som också företrädde margarinbolaget, och svaranden Jacobsson företräddes av adv. Hultman.
Som naturligt var blev målet en strid mellan de båda svarandeparterna, medan åklagaren kunde intaga en ganska passiv ställning. Svarandena, vitsordade sina uppgifter vid polisförhöret, Jacobsson, som hörts på lasarettet under sin sjukdom, dock med en ändrad uppgift beträffande fråga, om farten varit 20 á 25 km., men hade vid närmare fart icke varit högre än 15 km. Adv. Hultman framhöll vidare, att den upprättade skissen behövde något justeras, i det att margarinbilen befunnit sig längre upp å S:t Hansgatan samt att den hållit dikt intill högra trottoarkanten i svängen. Medan adv. Häckner gjorde gällande, att Jacobsson kört på högra sidan av lastbilens stötfångare, uppgav adv. Hultman, att lastbilen kört på motorcykeln.
Båda svarandena fritogo sig själva och lade skulden på varandra. Svaranden Jacobsson begärde skadestånd med 5,000 kr. för sveda och värk, för lasarettskostnader m. m. 1,082 kr.
Som vittnen hördes ett par affärsbud, vilka vitsordade sina i ett inlämnat gemensamt skriftligt intyg lämnade uppgifter, vari en del mått, som tagits på kollisionsplatsen, närmare angåvos och vilka enligt Jacobssons ombud voro av betydelse för bestämmandet av själva platsen för sammanstötningen mellan bilen och motorcykeln. I fortsättningen sade sig, nämda ombud vilja hemställa, huruvida icke rätten själv ville ta en titt på platsen för olyckan, varvid ombudet skulle med sakkunnigt biträde demonstrera hur bilen borde ha kört i ifrågavarande kurva. Ekströms biträde ansåg emellertid en sådan åtgärd icke vara nödvändig. Denne ansåg, att lastbilens manöver vid tillfället varit riktig, vilket emellertid motparten bestred. Hr Hultman framhöll därtill, att svaranden Jacobsson ansåg hela olyckan ha berott på, att Ekström skurit kurvan till höger. Angående skadeståndsfrågan ville Ekströms ombud först ha ett läkarintyg om skadans beskaffenhat o. dyl. och vidare en del andra utredningar angående vederbörandes ekonomiska ställning, hur invaliditeten komme att inverka på hans verksamhet som arbetsledare o. s. v., vilket föranledde herr Hultman till påpekandet, att här vore det icke blott en ekonomisk utan jämväl en ideell fråga. Båda parterna bestredo ansvarsskyldighet. För vidare utredning uppsköts målet till den 14 jan. nästa år.

Kollisionen på Söderväg
utanför elektricitetsverket för en tid sedan, då en lastbil, som kom söderifrån, sammanstötte med en motorcykel, som kom från en avtagsväg, hade nu fått rättsligt efterspel. Svaranden, lastbilens chaufför, sade sig icke ha hållit högre hastighet än cirka 35 km. i tim. vid tillfället och vidare bestred svar. kärandens uppgift, att kär. och motorcykeln skulle ha släpat med cirka 9 meter. Svar. fritog sig från allt ansvar för det skedda. Han hade emellertid tydligt sett när motorcykeln stöttr mot bilen och framhöll, att det var underligt att det gick som det gick, ty situationen hade sett vådlig ut. T. f. stadsfiskalen, landskontoristen E. Wiberg, påpekade, att svar. av allt att döma måste haft högre hastighet på bilen än 35 km., vilket bl. a. utvisades därav, att bilen icke stannat förrän den var 29 m. från själva olycksplatsen. Svar. hade tidigare under förhandlingarna förklarat detta bero på, att han, då han kände stöten och fick se motorcykelns vådliga kullerbytta blivit så förskräckt att han icke kom sig för att stanna sin bil omedelbart.
Målet uppsköts till den 14 jan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 december 1932
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *