Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
För fylleri, förargelseväckande beteende och misshandel var en målare från Rute instämd. Han bestred åtalet och målet uppsköts för vittnens hörande till den 27 oktober.

De cyklande springpojkarna.
En springpojke, som med våldsam fart cyklat nedför Adelsgatan och därvid påkört en liten gosse, hade i dag att inför rätta svara för sitt tilltag. Han erkände och yttrande meddelas vid nästa sammanträde.

Brännvinsdrickning på nykterhetskafé är som bekant icke tillåtet. I glädjen över att slippa den s. k. lumpen hade dock ett par herrar gjort sig skyldiga till denna förseelse. De fingo böta 30 kr. var. Den tredje supbrodern råkade senare på dagen även fast för fylleri och bötade tillsammans 45 kr.

Smuggling.
En norsk sjöman, som råkat fast för fylleri, innehade vid anhållandet 2/3 liter sprit, som han olagligen ilandfört från estniske ångaren Vidzeme. Yttrande den 20 dennes.

En fyllerist, som desslikes gjort sig skyltliv till förargelseväckande beteende och våldsamt motstånd mot polis, fick böta 40 kr. plus 25 dagsböter å 2 kr. Fyra andra fyllerister bötade tillhopa 80 kr.

Bilföraren slapp ej betala skadestånd.
Efter besvär av snickaren Herre Hjalmar Pettersson i Visby har Svea hovrätt med ändring av Gotlands norra domsagas häradsrätts utslag den 11 april förpliktat byggmäst. Karl Johan Nilsson i Ljugarn till honom utgiva 1.231 kr. i skadestånd till följd av motorolycka.
Den 27 juli 1930 inträffade å allmänna landsvägen mellan Alskog och Ljugarn en kollision mellan en av hr Nilsson förd bil och en av snickaren Karl Johan Elias Algren förd motorcykel. varvid hr Pettersson, vilken medföljt som passagerare å motorcykeln, skadats. Häradsrätten, som ogillade hr Petterssons skadeståndsyrkande, ansåg det av utredningen i målet framgå, att hr Ahlgren vore ensam vållande till sammanstötningen. Hovrätten förklarar emellertid, att det av omständigheterna i målet icke framgår, att hr Nilsson är fri från vållande till olyckshändelsen. Han är därför skyldig att till hr Pettersson utgiva skadestånd, vilket – såvitt nu kan hodömas – kan beräknas till 3,826 kr. I målet är emellertid upplyst, att herr Pettersson på grund av en av försäkringsanstalten samatbete honom meddelad olycksfallsförsäkring uppburit 2,595 kr. 1 försäkringsvillkoren har stadgats, att hans rätt till skadestånd överginge å anstalten intill ett belopp, motsvarande anstaltens utlägg och kostnader för olycksfallet. Hr Pettersson får följaktligen anses ha till anstalten överlåtit rätten att av hr Nilsson utkräva skadestånd i den mån ersättning sålunda av anstalten utgivits. A det skadestånd, vartill han är berättigad, bör sålunda avräknas ett belopp av 2,595 kr. Hr Pettersson äger att i särskild rättegång föra den talan om ytterligare ersättning, vartill fog kan förefinnas. Det kan nämligen ännu ej avgöras, om och i vad mån han för framtiden kommer att lida men av skadorna. Vid sådant förhållande kan hans yrkande om utbekommande av invaliditetsersättning icke f. n. bifallas.
Hovrättens utslag är enhälligt. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *