Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Hösttingets första sammanträde. Ordf. förste notarien Gillis Karlbrink).
Två fyllerister fingo böta resp. 15 och 25 kr.

Sju cyklister hade tagit sig före att medtaga passagerare på sina fordon.

En annan cyklist hade färdats utan att hålla i styrstången, till men för den övriga trafiken. Han fick böta 10 kr.

En lastbilschaufför hade inom Slite samhälle framfört bil, som saknade besiktningsskylt och skylt om maximilast. Svaranden inställde sig icke, varför målet uppsköts till 3 oktober. Även ägaren av bilen var instämd för samma förseelse men lyste ävenledes mod sin; frånvaro, varför även målet mot honom förekommer 3 oktober.

Olaga kräftfiske.
En dam från Hangvar hade fiskat kräftor i Ihreån kl. 10 på förmiddagen 7 augusti. Krättorna blevo emellertid icke lovgivna förrän klockan 6 e. m. samma dag. 15 kronor böter.

Två körkortslösa motorcyklister hade instämts till gärdagens sammanträde. Den ene erkände skriftligen, medan hans kumpan, som en eng förut dömts, för liknande förseelse, inställde sig personligen. I en skrivelse erkände han förseelsen, men förklarade sig ha hyst den uppfattningen att körningen för gått på enskild väg. Han yrkade att bli frikänd eller åtminstone att erhålla lindrig dom. Utslag 3 oktober.

Bilkrock.
Den 26 juni kolliderade på vägen Buttle-Etelhem ett par bilar den ena förd av en skräddaremästare från Visby och den andra av en handlande i Hemse. Båda två voro nu instämda för vårdslös framfart. Vid kollisionsplatsen finns en mindre backe och en kurva. Hemsebilisten förklarade, att han hållit en hastighet på omkring 40 km/tim. och kört på vågbanans vänstra sida. Då han mötte Visbybilen, hade denne gjort en skarp gir åt höger. vilket hade kollision till följd. Båda bilarna blevo betydligt ramponerade, men ingen människa. skadades. Hemsebilisten frånsade sig all skuld till olyckan, och antog, att föraren av den andra bilen blivit nervös. Visbybilisten i sin tur sade sig ha kommit inne i kurvan med en hastig het av 18 km/tim, då han fått se en bil komma med våldsam fart, minst 70 km/tim. På grund av den mötandes stora hastighet hade en kollision varit ofrånkomlig. Efter olyckan hade Hemsebilisten förklarat att han kört för fort, vilket denne emellertid nu bestred. En person, som åkt i visbybilen, uppträdde som vittne och hyste en bestämd uppfattning, att Hemsebilens hastighet varit i högsta laget. Ingen av bilarna tillhörde respektive förare och för ordnande av ersättningar uppsköts målet till 3 oktober.

Gårdsköp och slagsmål.
Tvenne lantbrukare hade på midsommarafton råkat i luven på varandra, närmast med anledning, av ett gårdsköp. Den ene av de båda kämparna var nu instämd för misshandel och fylleri. Det hela började naturligtvis med ordväxling, varunder svaranden »trodde» att han skulle bli slagen. Han tyckte då, att det var bäst att slå först. Målsägaren hade under tumultet brutit högra nyckelbenet. varför han måst söka lasarettsvård. Han yrkade nu ersättning; med 18 kr. för läkarevård; 200 kr. för sveda och värk, 600 kr. för förlorad arbetsförtjänst samt 1,077 kr. såsom ersättning för en affär. som han gått miste om på grund av sina skador. Svaranden bestred, att han varit full. Han hade endast fått två groggar och en kaffehalva förut på dagen Någon vidare ordväxling hade det inte heller varit, utan svar. hade fått ett slag i ansiktet och blivit så yr, att han slog igen. Målsägaren yrkade två månaders uppskov för utrönande om skadorna kunna medföra framtida men, vilket beviljades.
Långlån av velociped, en dräng hade av en person fått låna en cykel, han sedan behöll som god pris. Han får sin dom den 3 oktober.

En kalabalik i Roma.
Den 30 juni utspelades i Roma en liten kalabalik, som nu fått sitt efterspel inför rätta. En sockerfabriksarbetare, som hade en del otalt med en hemmansägare, passa­ de nämligen på att ge denne en sittopp ute på landsvägen. varefter lian avlägsnade sig. Men när den misshandlade skulle gå in i sitt ägandes hus, blev lian åter överfallen av svar., som cyklat en ginväg. A å ägaren sprang in till sitt med svaranden hack i häl. Där hulminerade den senares bärsärkaraseri och han drog sig inte ens för att slå till målsägarens 82-årige fader, som blev liggande på golvet. Till slut lyckades det tillstädeskommande personer att förhindra vidare misshandel. Svaran den erkände, att han givit målsägaren tre örfilar ute på vägen, men förnekade vad som i övrigt lades honom till last. Det var till och med han,, som, blivit överfallen av 82-åringen. vilken därvid fallit om­ kull. På åklagarens begäran uppsköts målet till 3 okt.

Bilolyckan på Heldebyväg midsommarnatten har nu fått sitt rättsliga efterspel, i det att bilens förare åtalats för vårdslös framfart. Svaranden, som fortfarande är sängliggande, inställde si , ge­nom, gombud. Åklagaren påpekade, att svar. hållit alldeles lör hög hastighet med hänsyn till en kurva, som finns vid olycks platsen. Från svarandesidan anfördes, att vägen är en smula sandig, vilket torde bidragit till olyckshändelsen. Svaranden förnekade, att han varit rörd av starka drycker och skyllde olyckan på, att handbromsen låst sig, varvid bilen råkat i häf­ tig sladdning. Det uppgavs även, att det var en av passagerarna, som drag i hand­ bromsen. Målet överlämnades rån båda sidor och utslag meddelas nästa samman träde.

Bilmål.
För att i ett par års tid ha kört yrkesmässig trafik utan tillstånd slogn chaufför tilltalad. Utslag nästa samman­ träde.

För stöld av en herrcykel stod en hemmansägare tilltalad. Svaranden förklarade gråtande, att han i ett par dagar sett cykeln ligga vid vägkanten, varför han till slut lagt sig till med den. Han hade dock aldrig tänkt behålla den, förklarade han. Ägaren yrka de ersättning med 50 kr. plus 25 kr. för inställelsen. Målet uppsköts två måna­der för verkställande av förundersökning.

För djurplågeri stod en lantbruksarbetare tilltalad. Han hade med hagelgevär sårat en hund, sonas han sedan lämnat åt sitt öde. Svaranden erkände, att han skjutit efter hunden, men han hade endast haft för avsikt att skräm­ ma bort dem. Dom nästa sammanträde.

För förseelse mot lotteri förordningen stodo två personer tilltalade. De hade på basarer anordnat s. k. amerikanskt lotteri utan, ha tillstånd därtill. Utslag nästa sammanträde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 september 1932
N:r 246

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *