Övergång till Göteborgs stift avstyrkes,

Göteborgs domkapitel avstyrker hos k. m:t den av kyrkoherden i Garde pastorat Kåre Skredsvik gjorda ansökningen om tillstånd att med avseende på prästerlig befordrings rätt övergå från Västerås stift till Göteborgs stift.
»Domkapitlet tillåter sig påpeka», heter det i yttrandet, »att sökanden en gång tillhört Göteborgs stift, men sedan sökt och fått rättighet att i befordringehänseende tillhöra annat stift, och att han vunnit befordran till kyrkoherde inom ett tredje stift. Då han således icke tjänstgjrt här under de gångna åren, under vilka prästbrist tidvis varit rådande, synes det varken lämpligt aller rättvist att han nu, då stiftet icke långre kan mottaga alla de prästkandidater, som här anmäla sig, skulle erhålla ny befordringsrätt härstädes. Också har domkapitlet icke förut tillstyrkt sådan övergång, då vederbörande redan innehaft kyrkoherdebeställning inom annat stift. Då sökanden icke anfört skäl, som giva giltig motivering för ansökans beviljande. hemställer domkapitlet, att densamma måtte avslås.» (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 september 1932
N:r 21

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *