Militärbefälhavarens inspektionsrapport.

Befälet och de värnpliktiga få gott betyg.
I sin till k. m:t nu överlämnade inspektionsrapport för utbildningsåret 1931—32 framhåller militärbefälhavaren på Gotland överste G. M. Törngren bl. a. attt befälets arbete, som alltid, genomgående präglats av plikttrohet och intresse för tjänsten. Trots de i flera avseenden svåra förhållanden, under vilka det militära utbildningsarbetet försiggår. synes mig ansvarsglädjen, säger militärbefälhavaren, vara i stigande. Förhållandet mellan de värnpliktiga har, såvitt jag kunnat vinna inblick i detsamma, kännetecknats av ömsesidigt förtroende och gott samförstånd. Till detta glädjande förhållande har givetvis bidragit de värnpliktigas som regel ådagalagda goda uppförande, villighet och intresse för arbetet. Tjänsten vid cykelberiden och motoriserad trupp måste för övrigt — det ligger i sakens natur — bliva omväxlande och intressant. Svenskens ofta medfödda sinne för teknik kommer vid sådan tjänstgöring till sin rätt.
Det under året genomförda individuella utspisningssystemet har som på andra håll medfört trevnad för manskapet. I den mån tillgängliga medel möjliggjort, har strävan i alla instanser varit att genom förbättrade hygieniska och andra anordningar öka hemtrevnaden inom kasernetablissementen. Av s. k. antimilitär agitation hava inga märkbara olägenheter framträtt.
Gotlands försvar är enligt sakens så ur ett från fastlandets i viss mån fristående problem, påpekar militärbefälhavaren vidare. Försvarsanstalterna tjäna ett bestämt, lätt insett ändamål. Detta förhållande medför bland annat, att utbildning och. övningar kunna anknytas till ett lätt klargjort syfte. Den militära tjänsten får på Gotland en påtaglig, av vissa realiteter kännetecknad prägel. Därav den stora betydelsen av att samtliga kategorier av såväl rent anställda som värnpliktiga, vilka vid krigstillfälle avses ses att försvara ön även vapenövas därstädes. Därav också lättheten att anknyta de aktiva truppförbandens arbete till arbetet inom de frivilliga försvarsorganisationerna.

Nuvarande förvaltningsorganisation olämplig.
Vad förvaltningsorganisationen beträffar, framhåller militärbefälhavaren, att en centraliserade förvaltningsorganisationen för Gotlands trupper, vars olägenheter i föregående inspektionsrapporter påtalats, alltjämt tynger arbetet och inverkar menligt på kårchefernas ställning såsom för resp. förband ansvariga befälhavare. En återgång till den före år 1928 rådande till de båda truppförbanden decentraliserade förvaltningsarganisationen anser militärbefälhavaren önskvärd och av behovet påkallad.

Vintertruppövningarna m. m. med Gotlands trupper,
vilka övningar ägde rum under militärbefälhavarens ledning den 14—18 sistlidne mars, hade till ändamål, heter det i rapporten, att pröva cykel- och motorförbandens användbarhet under de vintertiden på Gotland i allmänhet rådande snö- och köldförhållandena. Ehuru viktiga rön gjorts under övningarna, ha några uttömmande erfarenheter icke vunnits, varför militärbefälhavaren uttalar som önskvärt att försöken kunna fortsättas även instundande vinter.
Särskilda fälttjänstövningar ha nå grund av brist på medel icke kunnat anordnas under det sistförflutna utbildningsåret. Önskvärdheten av att sådana övningar kunna komma till utförande under innevarande utbildningsår anser militärbefälhavaren icke behöva särskilt motiveras.

Den frivilliga försvarsverksamheten.
Denna för Gotlands försvar synnerligen viktiga verksamhet har år liksom tidigare fortsatt med tillfredsställande resultat. Ett glädjande försvarsintresse förefinnes inom stora delar av befolkningen, säger militärbefälhavaren, och betonar att ett avsevärt hinder för det frivilliga utbildningsarbetet alltjämt dock ligger i svårigheten att bland det redan för den ordinarie tjänsten alltför fåtaliga befälet erhålla tillräckligt antal lämpliga instruktörer. Gotlands nationalbevärings kvinnoförbund har även detta år förtjänstfullt bidragit till det frivilliga försvarsärbetet genom att dels ombesörja utspisning under övningarna och dels genom att ställa penningmedel till förfogande.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *