Måste avstå från sergeantsbefordran?

Arméförvaltningen har till k. m:t yttrat sig rörande den av förrådsmannen vid Gotlands artillrtikår, furiren i kårens reserv Helge Jupither gjorda ansökningen om rätt att för vinnande, av kompetens för befordran till sergeant i reserven fullgöra en repetitionsövning under tiden 7 september-6 oktober i år. Ehuru han genom att omedelbart efter avskedet från underbefälsställning erhålla fast anställning vid kåren ej varit i tillfälle att fullgöra för befordran erforderlig repetitionsövning, anser ämbetsverket vara tveksamt, om han bör beredas möjlighet härtill, enär han som förrådsman i händelse av mobilisering likväl icke torde tagas i anspråk som underofficer för tjänstgöring vid trupp. Med hänsyn härtill och till de extra kostnader, samstatsverket skulle åsamkas för att bereda honom kapitaliserad mission, därest han befordras till sergeant i reseven, ansar sig ämbatsverket sakna all anledning tillstyrka ansökningen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 augusti 1932
N:r 198

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *