Landsfiskalsutnämningen i Burgsvik.

Utnämde landsfiskalen F. Stengård i Burgsvik har till k. m:t ingivit förklaring över de besvär, som bitr. landsfiskalen J. F. Sjösten i Ljungby anfört över hans utnämning till landsfiskal i Burgsviks distrikt.
I sin förklaring upptar hr Stengård klagandens anmärkningar till bemötande punkt för punkt samt tillbakavisar desamma. Klagandens erinringar beträffande tjänstgöring som extra och e. o. landskanslist visar, att han svävar i okunnighet om kungörelsen av iden 26 juni 1925. Före 1 juli 1925, då nämda kungörelse trädde i kraft, var det icke någon svårighet att bliva inskriven som e. o. landskanslist utan som sådana antogos landsfiskalsbiträden utan att hava tjänstgjort vid vederbörande länsstyrelse; Sedermera skulle e. o. landskanslisters antal och gavlöningsförmåner bestämmas av k. m:t för varje budgetår. Själv har hr Stengård sedan 1925 anmärkningsfritt tjänstgjort vid länsstyrelsen. här, men först den 15. febr. i år kunnat bliva antagen till e. o. befattningshavare. Han framhåller också, att Sjösten icke blivit antagen till e. o. befattningshavare vid någon. länsstyrelse. Då klagamden påstår att hans sammanlagda tjänstegöring såsom biträde å landstiskalskontor, biträdande landsfiskal och t. f. landsfiskal överskrider hr Stengårds med 4 år 3 mån. 16 dagar synes. detta icke kunna förklaras annat än som räknefel.
Vid en jämförelse mellan meriterna göres i fortsättningen en belysning av begreppet bitr. landsfiskal och påpekas därvid, att i intet av de distrikt där klaganden tjänstgjort som sådan, funnits statsavlönade biträdande landsfiskalér. Emellertid förordna, en del länsstyrelser landsfiskalsbiträden till »biträdande landsfiskaler». Av intyg framgår, att Sjösten som biträdande landsfiskal deltagit i den ordinarie landsfiskalens enskilda verksamhet, vilket tyder på att befattningen varit av »privat» natur. Enligt mstruktion från Kronobergs län saknar sådan biträdande landsfiskal icke blott åtals- och häktningsrätt utan även 4 övrigt alla befogenheter och allt ansvar. Denna Sjöstens tjänstgöring i 3 år 9 mån. 17 dagar torde sålunda få jämställas med tjänstgöring som landsfiskalsbiträde, ehuru av något mera kvalificerad art, och däremot ställes hr Stengårds tjänstgöring somm t. f. landskanslist i 3 år 1 mån. 28 dagar. Denna tjänstgöring anser hr Stengård likvärdig med landsfiskalstjänst, i synnerhet vid länsstyrelsen i Gotlands län, där landskanslist icke tilldelas någon visst speciellt slag av ärenden utan får deltaga i handläggning av ärenden av skiftande slag.
Skrivelsen utmynnar i en framställning, att k. m:t måtte lämna besvären utan avseende.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 november 1932
N:r 267

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *