Landsbygden. Lokrume.

LOKRUME, 18 okt.
Ordinarie kommunalstämma med Lokrume kommun, hölls i kommunalrummet här igår under riksdagsman Bodins oraförandeskap. De av kommunens respektive nämder och styrelser uppgjorda förslagen till inkomst- och utgiftsstater för nästkommande år fastställdes. En inom socknen nybildad studiecirkel, av Svenska Landsbygdens Lansbygdan Studieförbund, hade inkommit med ansökan om ett kommunalt anslag om 50 kr. som startbidrag. Kommunalnämden hade emellertid, under hänvisning till den auvarande ekonomiska situationen, enhälligt avstyrkt anslaget. Vid den debatt, som uppstod vid frågans behandling, tisade det sig också att sparsamhetssynpunkterna dominerade och vid den framställda propositionen beslöt stämman med stor majorilet avslå ansökningen.
Till ombud vid årets mantalsskrivningar valdes riksdagsman Gunnar Bodin, Grausne och nämdeman Oskar Olofsson, Kroks. Att som ledamot av beredningsnämden —
vilken utsetts vid tidigare kommunalstämma — deltaga i förberedande överläggningar vid sammanträde inför länsstyrelsen, valdes nämdeman Oskar Olofsson, i stället för riksdagsman Bodin, som av länsstyrelsen förordats till i taxeringsområdets beredningsnämd.
Ordinarie kyrkostämmsa hölls därefter på samma plats under ordförandeskap av kyrkoherde Videgren. De av kyrko- och skolråden uppgjorda inkomst- och utgiftstaterna godkändes härvid. Den fastställda utdebiteringen. utgör för kyrkan 2 kr. och för skolan 1,50. I kyrkans ut giftstat hade upptagits 400 kr. till planering och höjning av kyrkogårdens norra del samt 700 kr. till dräneringsarbeten (förut äro för sistnämda ändamål fonderade 1,000: kr.) Vid frågan om planering och höjning av kyrkogården framkom även förslag om anläggande av en ny begravningsplats. Kyrkorådet hade emellertid låtit verkställa provgrävningar såväl på kyrkogårdens norra del, som söder om densamma och sedan man avbrutit stämmen en stund för ett på ort och ställe studera markförhållandena, beslöt stämman enhälligt följa kyrkorådets förslag, med det tillägget att arbetet först skulle igångsättas å den nordöstra delen av kyrkogården. Utdebiteringen till prästlöne- och byggnadskassan under kommande år, då omreglering till kalenderårsräkning sker, bestämdes för församlingens del till 30 öre.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 oktober 1932
N:r 244

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *