Landsbygden. Eksta.

EKSTA, 29 dec.
Trettio år i postverkets tjänst kan hr Karl Åhlberg, Uggårds, se tillbaka på då han nyårsafton avgår från sin befattning som lantbrevbärare. Hr Å. antogs nämligen i postverkets tjänst den 1 jan. 1903 och verkade först å linjen Hemse—Stjärnarve. Sedan denna linje efter ett par år indrogs och en till Eksta blev dirigerad över Klintehamn blev hr Å. lantbrevbärare å linjen Klintehamn—Bottarve (i Nedre Fröjel—Stjärnarve, vilken tjänst han allt sedan dess innehaft. När järnvägen till Hablingbo tillkom och Eksta socken tågledes förseddes med post bortföll sista etappen på linjen men sträckan Klintehamn—Bottarve bibehölls med hr Å. fortfarande som lantbrevbärare. Det är sålunda en aktningsvärd tid som hr Åhlbergs krafter tagits i anspråk i postverkets och allmänhetens tjänst. Tre dagar i veckan, under såväl varma, soliga sommardagar som bitande yrvädersdagar har han haft på sitt ansvar att förse och Nedre Fröjelborna med brev och nyheter, och till hr Å:s förtjänst kan sägas, att det aldrig klickat huru omständigheterna än legat till. När han nu på nyårsaftonen gör sin, sista tjänsteresa till Klintehamns poststation och därefter drager sig tillbaka från vakthållningen i postverkets tjänst, är det förvisso många i Eksta såväl som i grannsocknen Fröjel, som ägna honom en tacksamhetens tanke för de år som gått och önska att han i frid och ro må njuta sitt otium å sin lilla gård vid Uggårds, åt vilken han nu kan helt ägna
sina återstående krafter. Honnör!

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *