Kung Gustaf – en demokrat på tronen.

Till 25-årsminnet av hans tronbestigning.
I morgon kan konung Gustaf V fira 25-årsjubileum som Sveriges regent. Det var nämligen söndagen den 8 december 1907 som »gamle kungen» Oscar II, ingick i den eviga vilan i en ålder av nära 79 år, och det blev därför äldste sonen, Gustaf, som fick efterträda sin fader såsom Sveriges högste styresman.
Den 8 december blir, alltså ett jubileum i både sorgens och, glädjens tecken: In i det sista hade gamle kung Oscar bevarat sia spänstighet, men i början av december måste han intaga sjuksängen. Man hyste ännu ingen oro, och det tycktes skrida mot förbättring, men morgonhulletinen. den 7 dec. bringade emellertid budet om en hastig förändring till det sämre. Så kom dödsdygnet, under vilket konungens anhöriga turades om att vaka vid bädden. Då kung Oscar utandades sin sista suck föll drottning Sofia på knä och bad högt, vilken gripande scen lämnade ett djupt intryck på de närvarande. Professorerna John Berg, J. G. Edgren och C. Flensburg, vilka oavbrutet uppehöllo sig vid sjukbädden, meddelade i en bulletin om dödens inträde, vilket meddelande lydde:
»Hans majestät konungens krafts sjönko oavbrutet under nattens lopp. Medvetandet blev alltmera omtöcknat och utan synbar dödskamp avled Hans Majestät mellan kl. 9 och 10 f. m.» (Meddelandet var undertecknat av de tre, nämda läkarna).
I sorgkantade nummer utkommo tidningarna landet runt. Det vilade en enhällig sorgens och saknadens stämning över allt Sveriges land och dess huvudstad. Kl. 1 på middagen samma dag avlade konung Gustaf V sin kungliga ed. Amiral Arvid Lindman var då statsminister. Han uppläste den av konungens tre läkare utfärdade dödsattesten och förestavade sats för sats den långa och högtidliga kungaeden, som konung Gustaf med klar och kraftig stämma upprepade. Härefter svaro.kronprins Gustaf Adolf samt prinsarna Wilhelm, Carl och Eugen sin nye konung och herre huld- och trohetsed.
Ett kvarts sekel har flytt. Under den gångna tidens alla skiftningar har konung Gustaf V stått som en symbol för nationell vilja till frihet och, framsteg. Sveriges neutralitet under världskriget och Nordens enighet vom konungens stora syftemål, och han förverkligade dessa på ett sätt som för all framtid skall stå inristat i historien som bevis på monarkisk statsmannakonst och personlig storvulenhet. I tecknet »Med folket för fosterlandet» har vår konung regerat, fosterlandet har för honom varit allt. Och ännu är kung Gustaf oböjd av åren, trots att han den 16 juni nästa år når en ålder av 75 år. Att han så kunnat bevara jämväl sin kroppsliga spänstighet är bl. a. tack vare sitt idrottsliga intresse. Hur ofta får man ej ännu se »Mr G.» på, tennisplanen utöva den vackra vita sporten, i vilken han kan mäta sig med vilken ungdom som helst.
Själv har konungen uttalat en önskan om att 2S-årsjubileet icke måtte ge anledning till offentligt firande. Denna hans tanke är fullkomligt i överensstämmelse med hans sant, demokratiska sinnelag. Var Fredrik II en »filosof på tronen» skulle man med fog kunna kalla Gustaf V för en — demokrat på tonen.
Med obrutet förtroende blickar Sveriges folk upp till hans både andligen och kroppsligen högresta gestalt. Av hans besök här på ön hålla gotlänningarna i kär hågkomst det, som han med sin drottning gjorde år 1925 i anledning av domkyrkans 700-årsjubileum.
Måtte landsfadern ännu finge få styra vårt fosterlands öden!

Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 december 1932
N:r 284

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *