Klintehys konservfabrik begär stalslån.

100,000 kr. till utvidgning av fabriken i Klintehamn?
Stockholm, 29 sept. (H. B.) Aktiebolaget Klintebys konservfabrik i Klintehamn hemställer hos k. m:t om ett industrilån å 100,000 kr. för planerade nyanläggningar och utvidgningar vid bolagets fabriksanläggning i Klintehamn samt för bolagets utvidgade rörelse erforderligt driftkapital.
Bolagets verksamhet har särskilt varit till gagn för sparrisodlingen å Gotland. På grund av sin stora kalkhalt och i allmänhet lätta beskaffenhet lämpar sig den gotländska iorden särdeles väl för denna odling. Hos bolaget ha bodlarna på nära håll fått avsättning för stora kvantiteter och bolagets verksamhet har sålunda haft en stor betydelse särskilt för de mindre iordbrukarna å Gotland. Av all på Gotland producerad sparris köper boläget 80—90 proc.
På senare år har bolaget på försök igångsatt konservering av sill, kaviar, strömming och kött, Försöken ha slagit väl ut och bolaget har därför beslutat att, därest industrilån nu erhålles, på allvar igångsätta detta slag av konservering. Vidare avser bolaget attt upptaga egen tillverkning jåäv bleckburkar, varigenom avsevärda besparingar komma att göras, ävensom matt tills vidare på försök igångsätta vintillverkning.
De planerade nyanordningarna och nyanskaffningarna vid fabriken i Klintehamn beräknar bolaget komma att kosta 79,884 kr. Genom de planerade nya tillverkningsgrenarna kommer bolaget i ännu högre grad än förut att kunna gagna de gotländska lantbruken och deras binäringar. Genom den planerade vintillverkningen, vid vilken olika slag av bär och frukter skulle komma till användning, kommer bolaget att i full utsträckning kunna tillvarataga Gotlands produkter av detta slag, varigenom bolaget kommer. att bereda odlarna lättnad i den för dessa ömtåliga alster eljest svåra avsättningen. Vidare kommer bolagets nya verksamhet att ha betydelse för det gotländska fisket. Endast beträffande vissa sillsorter och kaviar kommer bolaget att inköpa råvaror från annat håll, nämligen från västkusten eller möjligen Island.
I ett ansökan bifogat intyg vitsorda samtliga riksdagsmän åå Gotland bolagets verksamhet som synnerligen betydelsefull och av stort gagn för näringslivet å Gotland. De tillstyrka därför bolagets ansökan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *