Hushållningsgillenas möten.

Kräklinge gille hade i går sammanträde i Kräklingbo folkskola. Därvid omvaldes till ordförande hr Hj. Johansson, Tings, och till vice ordi. hr O. Thomasson, Kärrmans. Till lantbrukgombud omvaldes likaledes hr Hj. Johansson och till suppleant för honom hr Nils Ekman, Ekeskogs. Vidare beslöt gillet att ansluta sig till hr Karl Franzéns, Norrgårda i Hellvi, uttalande om nordsvenska här stens bibehållande på ön för premiering. Vid sammanträdet förrättades även inval av några nya medlemmar till hushållningssällskapet.
— Banda gille hade i går sin sammankomst i Mästerby folkskola, varvid till ordförande omvaldes hr Alert Löfgren, Ejmunds, som även utsågs till lantbruksombud med hr Hj. Friborg, Runne i Sanda, som suppleant. Den sistnämde utsågs desslikes till vice ordförande. Vid mötet hölls ett intressant föredrag av konsulent B. Ljunggren om S. R. B.-rasen. Anförandet, som mottogs ned hjärtliga applåder, illustrerades med skioptikonbilder.
— Hemse hushållningsgille höll i går sitt årssammanträde i Eke folkskola under ledning av rektor R. Löfvenberg, Till ordförande för åren 1933—35 omvaldes rektar Löfvenberg och till vice ordförande landstingsman Rud. Bolin, Gandarve i Alva, samt till lantbruksombud för åren 1933—36 likaledes rektor Löfvenberg, varjämte till suppleant nyvaldes lantbr. Axel Pettersson, Gudings i Eke. Gillet beslöt uttala sig för, att lantmannaveckorna under det kommande året ersättas med tre dagars kurser, där jordbrukets ekonomiska problem beredas en framskjuten plats. Vid sammanträdet höll vidare agronom Bertil Nordlander ett intressant föredrag om de nyaste ensileringsmetoderna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *