Gustaf Adolfsfestligheterna i Visby.

Högtidlig högmässa och minnesfest, sångarhyllning och ekläreringar.
Då 300-årsminnet av Gustaf Adolfs död på söndagen firas över hela den protestantiska världen, komma anordningar även här i Visby att vidtagas för att högtidlighålla detta minne. Redan i dag har som på annat ställe meddelas skolorna samlats till en minnesfest.
På söndagen är det som bekant extra böndag med anledning av dagens betydelse. Högmässan kommer därvid också att få en mer än vanligt högtidlig prägel och predikan över dagens text hålles av biskop Rundgren. Före predikan sjunger domkyrkokören »Hymn på Gustaf Adolfsdagen» av, Widéen och efter trosbekännelsen »Vilken är den störa skara» av Morén. Till sist utför musikdirektör L. Siedberg som postludium Introduktion och fuga över koralen »Vår Gud är oss en väldig borg» av Sultze.
På kvällen hålles som vanligt en minnesfest i domkyrkan för militären. Festen anordnas gemensamt för truppförbanden härstädes och har anbefallts på militärbefälhavare order. Högtidstalet hålles av lektor T. Nyström. Programmet inledes för övrigt med att Infanterikårens musikkår spelar »Sverige» av Stenhammar och Allmänna sånger sjunger »Stilla skuggor» av Geijer. Därefter sjunges Gustaf Adolfs psalmen »Förfäras ej, du lilla hop» och efter högtidstalet utför allmänna sången »Hjältar som pedjen» av Tullberg och musiken »Stridsbön» av Lindblad samt »Pilgrimskör» av Wagner. Till sist följer altartjänst samt psalmen »Vår Gud är oss en väldig borg», och musikkåren avslutar programmet med »Finska rytteriets marsch», Truppförbanden tåga till och från kyrkan under musikens toner.
Kl. 8,30 e. m. tågar Allmänna sången efter gammal tradition upp till läroverkstrappan för att i toner hylla hjältekonungens minne. Programmet upptar här »Låt dina portar upp», »Fosterön» av Dalström, »Djupt i havet på demantehällen» samt »Sveriges flagga» av Alfvén.
Anordningar ha vidare giorts för stadens värdiga prydande med anledning av minnesdagen. Sålunda komma flaggor att hissas på ringmurens alla torn. Vidare kommer fasadbelysning att anordnas vid domkyrkan, och på läroverkets fasad kommer att anbringas en sköld, från vilken efter mörkrets inbrott Gustaf Adolfs namnchiffer och annan lämplig inskription kommer att lysa i eldskrift.
Under sådana förhållanden vågar man givetvis vänta att alla enskilda på väragt sätt deltaga i förhöjandet av det festliga intrycket. Att alla ägare av en flaggstång — i stad såväl som på land — hissar flaggan i topp torde icke behöva sägas. Men den tanken har också framkastats — och vi föra den med största beredvillighet vidare — att stadens fastighete- och lägenhetsägare hålla sina fönster upplysta under kvällstimmarna, vilket skulle ge staden en vacker och stämningstfull prägel.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 november 1932
N:r 257

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *