Gräns även för besparingar!

Domkapitlet i Visby har till k. m:t yttrat sig rörande möjligheterna till besparingar å anslagen till expenskostnader och, tryckningskostnader i statens verk.
Något avsevärt bidrag till själva utredningen i ärendet anser sig domkapitlet på grund av sin verksamhets jämförelsevis ringa omfattning knappast kunna lämna. Beträffande åter syftet med undersökningen är det domkapitlets uppfattning, att besparingar och minskningar i statens utgifter böra eftersträvas i största möjliga mån, särskilt under nuvarande tryckta ,tider. Men å andra sidan anser sig domkapitlet icke kunna underlåta att framhålla, att inskränkningar i myndigheternas utgifter ej kunna göras utöver en viss gräns. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 September 1932
N:r 203

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *