Gotska Sandön nationalpark?

Överflödig åtgärd, anser vetenskapsakademien.
Stockholm, 16 nov. (H. B.) Vetenskapsakademien, som av k. m:t anbefallts avgiva förnyat utlåtande i den år 1926 väckta frågan om Gotska Sandöns avsättande i dess helhet till nationalpark, har genom gin naturskyddskommitté inhämtat, att det på ön finns åtskilliga insekter, särskilt skalbaggar, som huvudsakligen äro hemma i södra
Europa, och som måste anses vara relikter sedan en tid med vida gynnsammare klimatförhållanden än under nutiden. Dessa insekter äro genom sina levnadskrav huvudsakligen bundna vid tallskogen (utan att kunna sägas vara farliga för dennas bestånd). En del av dem trivs i synnerhet i torra tallstammar, som finnas på Gotska Sandön och där ej förmultna så hastigt, som vanligen är förhållandet på andra ställen i södra Sverige. De behålla där under många år sitt trävirke friskt.
Liksom naturskyddskommittén anser akademien saken kunna ordnas så, att dessa sällsynta, relikta insekters förekomst. betryggas genom vissa skyddsbestämmelser, utan att hela ön göres till nationalpark. Vid eventuella avverkningar bör det sålunda vara förbjudet att nedhugga torra tallar och bortföra sådana torra tallstammar, som störtat omkull. Avverkningen av friska tallar bör så ordnas, att tallbeståndet ej äventyras, och bör ske genom blädning. Någon inplantering av andra trädslag eller växter än sådana, som redan finnas på ön, bör vara absolut förbjuden.
Om sådana försiktighetsåtgärder vidtagas, torde avsättandet av hela Gotska Sandön till nationalpark enligt akademiens mening ej, vara av behovet påkallat. Men det är givetvis i högsta grad önskvärt, att på grund av de stora biologiska, geologiska och även arkeologiska intressen, som äro förbundna med denna ö, alla förvaltningsåtgärder, som i framtiden vidtagas, måtte ske med tillbörligt iakttagande av, att intet av dessa intressen skadas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 november 1932
N:r 267

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *