Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet torsdagen den 5 januari 1933 klockan 1 e. m., kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas de från Oskar Bodin utmätta fastigheterna 11/36 mantal Oppegårds 1 6 och 727/3072 mantal Västninge 1 12, båda i Lärbro socken.
Fastigheterna, som ligga i sambruk, äro belägna utmed allmänna värgen Othems kors—Hangvars kyrka omkring 7 km. från Lärbro kyrka, mejeri och järnvägsstation.
11/36 mantal Oppegårds utgöres av omkring 1 tunnland bostadstomt, bevuxen med frukt- och prydnadsträd, samt omkring 63 tunnland åker och 280 tunnland skogs- och betesmark med skog till husbehov. Å denna fastighet finnas följande byggnader:
1:o) boningshus av sten under papptak, inrett till 3 rum och kök samt vind och med vidbyggda en veranda och en förstuga med skafferi;
2:o) flygelbyggnad av sten under papptak, inredd till två boningsrum, brygghus och magasin;
3:o) ladugårdsbyggnad av sten under spåntak, inredd till häst- och kostall med plats för 27 storkreatur jämte småkreatur samt till svinstall med 5 kättar ävensom till lada;
4:o) magasinsbyggnad dels av trä oc av sten under spåntak, inredd källare, vadbod och magasin; samt;
5:o) hemlighus av trä under brädtak.
727/3072 mantal Västninge, som är obebyggt, utgöres av omkring 45 tunnland åker, 3 tunnland äng och 185 tunnland skogs- och betesmark med skog till husbehov.
Fastigheterna hava saluvärderats, Oppegårds till 16,000 och Västninge till 10,000 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheterna häfta eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att Värvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 16 november 1932.
A. E. Rodhe.
O. G. Ihrfors.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 december 1932
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *