Genom exekutiv auktion

som förrättas här & landskansliet torsdagen den 8 december 1932, kl.1,30 e. m., kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas de Henry Jakobsson tillhöriga fastigheterna 9/32 mantal Moos 1 4 och 135/1,000 mantal Stenkyrka Utgård 15, båda i Stenkyrka socken.
Fastigheterna, vars sammanlagda areal utgör 69 har, 66 ar, 6 kvm.
brukas gemensamt, och äro belägna invid allmänna landsvägen Stenkyrka—Tingstäde, 6 km. från Stenkyrka sockens kyrka och skola, cirka 4 km. från Tingstäde järnvägsstation samt 28 km. från Visby stad.
Av arealen utgöres 21 har, 94 ar, 70 kvm. av åker, 25 ar, 20 kvm. av äng, 2 1/2 har av betesvall, 10 har, 98 ar, 30 kvm. av odlingsmark samt återstående arealen av avrösningsjord., Skog till husbehov finnes.
Av åkerjorden, gom ej är täckdikad, utgör cirka 6 har grusblandad mylla, cirka 6 har sandblandad mylla och cirka 6 har lerblandad mylla samt återstoden av sedan många år odlad myrmark. Av odlingsmarken är cirka 21/2 har skogbevuxen samt återstående arealen avröjd för betesvall och odling.
Av fastmarksåkern är cirka 2 har besådda med råg, cirka 2 har med vete, cirka 41/2 har utgör mnytillsådd vall samt omkring 8 har betesvall.
Höstplöjning har ej ägt rum. Jorden är i dålig kultur.
Å fastigheten finnas följande åbyggnader:
1) Manbyggnad av, sten med kalkrappning & cementerad fot under tegeltak och innehållande 5 rum och kök å undre botten samt å vinden 1 rum jämte garderobs- och vindsutrymmen, En med manbyggnaden sammanbyggd flygelbyggnad av trä under papptak, innehåller ett rum. Under byggnaden finnes källare.
2) Smedja av trä under spåntak.
3) Snickarbod av trä under spåntak med till magasin inredda vindsutrymmen.
4) Ladugårdsbyggnad av plank under spåntak med plats för tolv storkreatur.
5) Byggnad av trä under spåntak med delvis cementerat golv, inredd till svinstall och hönshus.
6) Hemlighus och vedbod av trä under spåntak i särskilda byggnader.
Samtliga byggnader befinna sig i bristfälligt skick.
Enligt skiftesbeslut skola samtliga byggnader senast den 1 april 1935
vara, flyttade till ägofigurerna n:ris 141, 146, 148 och 149, belägna cirka 400 meter från gamla tomten.
I utflyttningsersättning skola vissa skiftesdelägare erlägga sammanlagt 1,636:96 kronor med hälften den 1 maj 1933 och återstående hälften den 1 maj 1934. I statsbidrag utgår efter det utflyttningen verkställts 3,9380 kronor samt i ståndskogsersättning sammanlagt kronor 1,104:30.
I tomthyra skall, tills fastigheternas flyttning verkställts, erläggas 8 kronor om året.
Å den plats dit byggnaderna skola flyttas är redan dels uppfört ett till kronor 1,000 värderat hönshus rymmande 225 höns, dels för nybyggnaderna avsett virke upplagt.
Fastigheterna hava åsatts ett gemensamt saluvärde av 15,750 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheterna häfta, eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka gin rätt.
Visby i landskansliet den 26 oktober 1932.
På länsstyrelsens vägnar:
Ragnar Jacobsson.
B. A. Ljungholm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 november 1932
N:r 267

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *