Förskingringarna i Stenkyrka.

Uppgå till 25,000 kr. — Skulderna utgöra över 60,000 kr.
Första borgenärssammanträde har i dag hållits inför konkursdomaren i norra domsagan härstädes i urarva konkursen efter avlidne löjtnanten C. O. Pettersson, Smiss i Stenkyrka, Interimsförvaltaren, advokat G. Kjällman, hade upprättat såväl uppteckning av konkursboets tillgångar och skulder som också en förvaltningsberättelse med åtskilliga kompletteringar till bouppteckningen. Därvid framgick, att tillgångarna i boet uppgå till kr. 24,738:25, medan skulderna belöpa sig till kronor 51,546: 21. Bristen uppgår sålunda till kr. 26,812:96. Av skulderna äro kr. 15,447:78 prioriterade och 36,098:78 oprioriterade. Förvaltaren ansåg, att fastigheten, som är taxerad för 20,000 kronor, näppeligen torde komma att inbringa mer, än inteckningarna gälla, varför det är ovisst, vad de oprioriterade fordringsägarna kunna erhålla.
Till skulderna kommer dessutom det belopp, som fattas i Stenkyrka lokalförenings kassa, vilket belopp ännu icke blivit fastställt. Enligt uppgift skulle bokföringen visa en brist av 10.000 kr., men huruvida denna summa är definitiv har icke kunnat konstateras och torde näppeligen kunna fastställas utan rättegångar. Den avlidnes bokföring befinner sig nämligen i ett synnerligen trassligt skick. Medlemmar i lokalföreningen, som äro debiterade för skulder till lokalföreningen, påstå sig i stor utsträckning hava gäldat dessa och många kunna också förete kvitton på verkställda inbetalningar.
Stenkyrka kommuns ombud, lantbr. Carl Carlsson, Stenstuge, meddelade, att det belopp, som den avlidne förskingrat för kommunen, nu ökats till 7,507 kronor, sedan det konstaterats, att även skogsaccismedel äro borta, varjämte han brister i inbetalning för egen kommunalskatt med c:a 220 kr. Förskingringen i Nordermyrs utdikningsföretag uppgår till omkring 8,000 kr.
Till förvaltåre i konkursen valdes. advokat G. Kjällman och rättens ombudsman är v. häradshövding H. Ullman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *