Folkskolan får gymnastik vid arlillerikåren?

Ett initiativ av militärbefälhavaren.
Militärbefälhavaren, överste G. M. Törngren, har tillställt — folkskolinspektören i Gotlands inspektionsområde följande tjänsteskrivelse:
Sedan arbetsutskottet i det nybildade Gotlands gymnastikförbund bragt till min kännedom, att Visby folkskola. av brist på lokal. saknar möjlighet att bereda sina lärjungar utbildning i gymnastik, får jag äran föreslå, att samarbete måtte anordnas mellan folkskoleinspektören och militärbefälhavaren i syfte att undersöka, i vilken utsträckning nämda brist skulle kunna åtminstone temporärt avhjälpas genom ställande till förfogande av i första hand artillerikårens exercishus.
Då det måste anses som ett såväl allmänt socialt som även rent militärt intresse, att ungdomen beredes tillfälle till en grundläggande gymnastisk utbildning, på vilken en fortsatt rationell fysisk fostran kan byggas, kommer från härvarande militära myndigheters sida allt att göras för att, i den mån kårernas eget behov av lokalerna medgiver, tillgodose från Eder sida framställda önskemål.
Det vore därför av betydelse att snarast möjligt erhålla uppgift om folkskolans behov av tider, helst man först därefter kan överblicka, i vilken utsträckning övriga i samband med det nyväckta intresset för frivillig gymnastik framkommande önskemål om disponerande av ifrågavarande lokaler kunna bliva tillgodosedda.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *