Ett skattemål av stor principiell betydelse.

Landskamreraren Gustaf Melin i Visby har på tjänstens vägnar hos regeringsrätten överklagat kammarrätens beslut att på yrkande, av en lantbrukare nedsätta hans taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt från 2,070 till 970 kr. Kammarrätten medgav honom därvid avdrag för hälften av skillnaden mellan försäljningssumman för en försåld och inköpssumman för en inköpt automobil eller 750 kr. samt med hälften av kostnaden för drift av automobil eller 300 kr.
Landskamrerare Melin säger sig icke vilja förneka, att bilen kommit till ganska omfattande användning för jordbrukets behov, men anser tillräcklig anledning saknas att fixera jämt halva driftkostnaden såsom belöpande å jordbruket. I och för sig betyder det ju intet för statsverket, huruvida någon jämkning vidtages i taxeringen, men ärendet har enligt landskamrerarens mening en ganska djup principiell betydelse. Blevo den grundsatsen fastslagen, att personbilar, vilka med eller utan några förändringar kunde komma till tjänat i själva jordbruksdriften, bleve åtminstone delvis jämställda med övriga jordbruksinventarier, komme fältet att lämnas öppet för ett avdragssystem, som i icke ringa mån kommo att bidraga till reducerande av den taxeringsbara inkomsten å jordbruksrörelse överhuvudtaget. Och slogo principen helt igenom, kommo verkningarna att göra sig gällande till avsevärt men för be skattningsresultatet. Landskamrerare Melin hemställer därför, att regeringsrätten måtte med ändring av kammarrättens utslag fastställa prövningsnämdens beslut. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 september 1932
N:r 21

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *