Dragkamp om fornfynd från Nybjärs.

Inom ledningen för Gotlands Fornsal har man med begärliga blickar betraktat en del föremål, däribland en bronsnål från bronsåldern, vilka tillvaratogos vid amanuens Erik Floderus undersökning av en skadad grav vid Nybjärs i Hörsne socken. Framställning gjordes följaktligen hos riksantikvarien att föremålen måtte få deponeras i fornsalen och denna ansökan motiverades bl. a. med, att en del fynd från samma plats finnas förvarade i fornsalen. Riksantikvarien, som nu tagit ställning till frågan, säger sig emellertid icke kunna tillmötesgå framställningen, då fyndet är av så stor vetenskaplig betydelse, att det bör stanna i Statens historiska museum.
Nu kommer emellertid det märkligaste: riksantikvarien vill öken de i Gotlands Flornsal förvarade föremålen från samma fyndplats. Riksantikvarien förfrågar sig nämligen, hurvida icke Gotlands Fornsal under någon form skulle vilja avstå de tidigare från samma plats inkomna föremålen, bestående av en skålnål samt ett genombrutet smycke av brons med vidbängande kedja, då dessa föremål på ett betydelsefullt sätt skulle komplettera Statens historiska museums samlingar. Riksantikvarien föreslår i så fall, att till fornsalen överlämnades ett gotländskt gravfynd från folkvandringstiden. Fynd av dylik art lära vara mycket dåligt representerade i Gotlands Fornsal, tillägger riksantikvarien. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 november 1932
N:r 269

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *