Beredskapsarbeten å fornminnen.

Ytterligare arbeten till 80,000 kr. på Gotland ?
På fornminnesvårdens område öppna sig stora möjligheter för utförande av beredskapsarbeten. Riksantikvarien har också med behjärtande härav hos rikskommissionen för beredskapsarbeten föreslagit utförande av 25 företag till en sammanlagd kostnad av 1,113,000 kr. Företagen ha därvid indelats i fyra grupper, avseende skilda slag av restaurerings- och skyddsåtgärder. Den första gruppen omfattar sålunda vallgravar vid forna befästningsanläggningar, nu igenrasade, för vilka föreslås urschaktning av fyllningsmassor jämte bortfraktande av desamma. Andra gruppen upptager hopsjunkna eller delvis spolierade vallanläggningar vid forna befästningar, vilka kunna återställas genom grövre gråstensmurningsarbeten och schaktningar. Till tredje gruppen hänföras ruiner av byggnadsverk, vilka äro i behov av skyddsåtgärder i form av röjning, upprensning och schaktning samt förstärkningsmurning och gjutning. Den fjärde gruppen slutligen avser röjningsarbeten m. m. vid fasta fornlämningar, såsom gravhögar m. fl. Hit hänförs särskilt mindre röjningar och restaureringar av fornlämningar, vilka arbeten kunna anordnas i närheten av de flesta större platser i södra och mellersta delarna av Sverige (med undantag för Skåne).
Till de mera kostsamma av nu föreslagna arbeten hör restaureringsåtgärder å Bohus fästning, vilka ensamma kosta en halv milj. kr., arbeten vid Axvalls slottsruin för 100,000 kr. samt arbeten vid Visby ruiner och Varbergs fästning för vardera 80,000 kr. I samtliga företag går merparten av kostnaden till arbetslöner, och för alla arbeten gäller, att de kunna påbörjas omedelbart.
De arbeten, som föreslagits här på Gotland, upptaga inom grupp III för ringmuren och vissa kyrkoruiner i Visby rensnings-, rengörings- och murningsarbeten samt schaktningar och stenbrytningar för en kostnad av 80,000 kr. Arbetet beräknas draga en tid av tio månader och sysselätta c:a 25 man. Vidare föreslås i samma grupp för kastalerna vid Sundre, Fröjel, Gothem, Gammelgarn och Lärbro rengörings-, murnings- och betongarbeten för 10,000 kr. Arbetena beräknas pågå tre månader och sysselsätta 10 á 12 man.
Beträffande arbetena å ringmuren och kyrkoruinerna påpekar riksantikvarien, att dessa arbeten äro tänkta utöver vad som i samråd med drätselkammaren i Visby tidigare föreslagits vid Visborgs slott. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *