Auktion

å diverse materiel och kaserninventarier m. m. vid Gotlands trupper kommer att hållas å nedanstående tider och platser.
Fredagen den 16 dennes kl. 10,00 vid intendenturförrådet å Visborgs slätt, varvid bl a kommer att försäljag ett parti dels nya och dels begagnade marschskodon samt diverse kasserad marteriet såsom 1 parti läger- och marschskodon, 27 st, velocipeder, 4 st, badkar, varav 3 av koppår, ett parti små pälsmössor, 1 st, skomakerimaskin samt ett parti järnskrot m. m.
Lördagen den 17 dennes kl. 10,00 vid det s. k. Kajserportsförrådet i Visby, varvid bl. a. kommer att försäljas ett parti fullt brukbara (icke -kassabla) marschskodon, sämt diverse kasserad materiel såsom ett part ridstövlar och marschskodon, 1 st person- och 1 st lastbil, 1 st. ridsadel med tillbehör, 1 st. köttkvarn för maskinkraft. samt diverse bord och bänkar m. m.
Till kännedom meddelas:
att försäljning kommer att ske i mindre utrop enligt numrering;
att likvid erlägges kontant vid utropet;
att försåld vara omedelbart skall avhämtas;
att till försäljning utbjudna varor finnas till påseende vid auktionsställena efter hänvändelse till resp. förrådsförvaltare.
Till auktionerna må även skriftiga anbud avgivas, och får varje sådant anbud avse endast ett utrop. Anbuden försedda med påskrift »Anbud å auktionsnummer…» skola vara stabsintendenten tillhanda senast resp. auktionsdagar före kl. 9,00 och är anbudsgivare av sitt anbud bunden till och med samma dag.
Närmare upplysningar lämnas av resp. förrådsförvaltare, vilka även tillhandahålla kvantitetsuppgifter å de olika materialslagen.
För försäljningen gälla till efterrättelse i tillämpliga delar bestämmelserna i SF nr 10/1920.
Underrättelser för anbudsgivare finnes att tillgå vid militärbefälet, avd IV, Visborgs slätt.
Visborgs slätt i december 1932.
Militärbefälhavaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *