Åtgärder mot arbetslösheten.

Länsstyrelsen förordar vägarbetet Endre—Vallstena.
Stockholm, 14 dec. (H. B.) De såsom statliga reservarbeten föreslagna företagen med breddning och förbättring av vägen Fjells i Endre socken till Allekvia i Vallstena socken och vägen Fiells till Röstäde i Ekeby socken (Östergarnsvägen) förordas livligt av länsstyrelsen i Visby, som samtidigt påpekar, att situationen på arbetsmarknaden, särskilt inom industrierna på norra Gotland, under den senaste tiden betydligt försämrats.
Vallevikens cementfabrik i Rute har alldeles stoppat driften, och vid Slite cementfabrik är arbetsstyrkan betydligt begränsad och på nyåret väntas ytterligare inskränkningar. Kalkbrotten ha delvis ännu kunnat hålla arbetet i gång, om än med mindre arbetsstyrt kor än annars, men inom kort väntas arbetet bli nedlagt på flertalet platser. På grund av de berörda kommunernas redan förut svaga ekonomi komma mycket stora svårigheter att uppstå för att under den kommande vintern bistå de arbetslösa. Genom arbetslöshetskommissionens ingripande skulle emellertid en välbehövlig och på många håll efterlängtad lättnad i förhållandena inträda.
Länsstyrelsen vitsordar vidare, att ett starkt behov föreligger att ombygga de vägsträckor, varom mu är fråga. Vägarna äro synnerligen smala och krokiga, och då de genomlöpa en god jordbruksbygd, är en omläggning väl motiverad, även om de f. n. huvudsakligen tjäna ett mera lokalt trafikbehov. Genom vägarnas iståndsättande torde de i större utsträckning komma att användas såsom genomfartsled till Gothem och östra Gotland. Omläggningen av de båda vägarna har beräknats till. resp. 234,200 och 27,300 kr.
Den s.k. Östergarnsvägen, som förmedlar förbindelsen mellan Visby och Katthammarsvik samt övriga platser i Östergarns socken, är att betrakta som en av länets huvudvägar, påpekar biträdande vägingeniören, kaptenen E. Wiborgh, i ett bifogat yttrande. Den föreslagna omläggningen av denna väg å sträckan mellan Fjells och Röstäde måste anses såsom, i hög grad av behovet påkallad, då vägens linjeföring här är synnerligen otillfredsställande. VägenFjells—Allekvia leder genom ett i allmänhet ganska tätt bebyggt iordbruksdistrikt och torde under skördetiden ha att upptaga en relativt stor trafik, huvudsakligen bestående av hästfordon, en trafik, som särskilt öm hösten under då pågående betkampanj kan betraktas som betydligt påfrestande. Vägen är där jämte mycket smal och har synnerligen otillfredsställande linjeföring. En omläggning och förbättring synes därför vara väl motiverad. Delsträckorna Fiells—Ekeby kyrka och Ekeby kyrka—Säggeby kunna antagas komma att ingå som led i en framtida huvudförbindelse mellan Visby och Gothem, vilken från Säggeby torde böra framdragas över Nederbjers och Hägvalds i Vallstena.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *