Kyrkosångens vänner

inom Visby stift hade igår afton ordinarie sammanträde i kyrkosalen, hvarvid revisionsberättelsen för fjolåret föredrogs. Inkomsterna därunder hade uppgått till kr. 1,433:84 och utgifterna till kr. 1,181:87. Behållningen vid årets början var kr. 441:06 och vid dess slut kr. 625:61. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Vid sammanträdet upptogs till behandling Pastor Hallbergs förslag till ändring af § 6 i stadgarna därhän, att styrelsen hädanefter skall bestå af 7 personer i stället. för som hittills 5. Detta på grund af det vid föregående sammanträde inhiberade, istadgarna icke föreskrifna styrelsesuppleantvalet. Förslaget godkändes utan diskussion. Med anledning häraf beslöts tillägga en ny paragraf, § 9, innehållande bestämmelser rörande stadgeändring. Till att besätta de båda nya platserna i styrelsen utsågos fältintendent J. N. Söderberg och bankvaktmästare E. Wahlby. Sällskapet beslöt att anordha en kyrkokonsert liknande de under förra året afhållna Pauluskonserterna. Vid denna konsert, som är ämnad att gifvas omkring första maj, skulle komma att utföras Gounods »Mässa» och Verdis »Stabat mater». För öfrigt meddelades, att hos styrelsen hvilar ett förslag om sällskapets anslutning till »Kyrkosångens vänners riksförbund».

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *