Kriget.

Turkiske utrikesministern har ordet.
Enligt meddelande från Konstantinopel skall turkiske utrikesministern prins Said Halim ha yttrat bl. a.:
»Det är ett misstag af Balkanstaterna att tro, att vi komma att öfverlämna oss med bundna händer och foga oss i hvilka beslut som helst. Därom är icke tal. Vi ämna icke sluta fred till hvarje pris. Om de förbundna Balkanstaterna åberopa sig på det andra kriget, fråga vi, hvilken framgång detta andra krig haft för Balkanstaterna. På ingen af krigsskådeplatserna har Turkiet i detta krig blifvit slaget. Vi kunna nålla ut ännu flera veckor. Vi känna våra motståndares belägenhet, och vi veta, att fred är mera angelägen för dem än för oss, emedan våra källor ännu icke äro uttömda. Turkiet önskar en ärofull fred, men är beslutet att i motsatt fall förtsätta kriget».

Gallipoli måste behållas.
Från London telegraferas, att man där anser, att Porten enligt stormakternas råd kommer att medge afträdandet af Adrianopel. Skutari och Janina. I gränsfrågan skall Turkiet däremot bestämdt komma att afböja afträdandet jaf några kuststräckor vid Marmarasjön; och Gallipoli kan Turkiet icke heller afträda.
Af de Egeiska öarna måste de närmast kusten liggande förbli i turkisk besittning, och någon krigsskadeersättning kommer ej att utbetalas.
Afträdandet af Kreta kommer emellertid Turkiet att gå med på.

Turklets ”flygande holländare”.
Till »Neue Freie Presse» telegraferas från Konstantinopel, att kryssaren »Hamidije» utanför viken vid Hagion Oros beskjutit en flotta på 24 grekiska transportfartyg, som hade serbiska trupper ombord.
Enligt förljudande lära tre af fartygen ha sjunkit.

Afgörande grekisk seger.
Till följd af grekernas afgörande segrar ha turkarnes högste befälhafvare Essad Pascha, som sgammandragit sina trupper i trakten af Janina, meddelat grekiske kronprinsen, som för högsta befälet öfver den grekiska styrkan, att han är villig att gifva sig.
Kl. 9 igår f. m. intågade de grekiska trupperna i Janina.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Mars 1913
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *