Skolrådet hade sammanträde i måndagsafton,

hvarvid en skrifvelse från folkskoleinspektören kyrkoherde Odin angående slöjdundervisningen inom distriktet förelåg till behandling. Skrifvelsen går ut på att denna undervisning, som ju ej har till syfte att bibringa lärjungarne någon viss yrkesskicklighet, borde bedrifvas mera pedagogiskt och derför omhändertagas af folkskolans egna lärare.
För att afgifva utlåtande med anledning häraf tillsattes en komitö, bestående af, inom skolrådet, pastor Söderberg, kamrer Molin och adjunkten Berglund samt utom detsamma af lektor Klintberg och slöjdläraren Åke Pettersson. Till adjungerade ledamöter utsågos biskopen och skolföreståndare Ljungberg.
Ett längre, mförligt motiveradt anförande af inspektören angående det nya folkskolehusets förläggande å Lundinska åkern i stallet för på Vensteråker beslöt skolrådet öfverlemna till stadsfullmäktige, på hvilkas pröfning det, som bekant, ännu beror, huruvida den å kyrkstämma beslutade senare platsen får komma till användning för skolhuset.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *