Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
En egendomlig revers presenterade landtbrukaren A. P. Jacobsson, Gurfiles i Ala, inför rätten. Den lydde å 2 tusen kronor och var af enkan Anna Gottberg utfärdad till innehafvaren. Nu fordrade käranden betalning.
Emellertid förklarade svaranden genom sitt ombud att hon ej kände till denna revers, som hon aldrig utfärdat, men väl en på 200 kronor. Som vittnen härden sergeant Vikender och bagare Svensson. De berättade, att reversen skrifvits i V:s hem af denne, att den med summan 2 tusen lånts upp för sakna Gottberg, att Svensson på hennes anmodan skrifvit hennes namn samt jämte V. bevittnat reversen, hvarpå han aflägsnat sig. Vikander ende sig ha öfverlemnat reversen till enkan Gottberg.
Svaranden bad, att innan vittnen hördes, få, utan att dessa voro närvarande, till käranden framställa den frågan, huru han fått i sina händer reversen. Härpå vägrade Jacobsson att svara.
Svarandeombudet yttrade vidare, att då tal varit i kärandens hemort, huru han, som ej befanno sig i de bästa omständigheter, kunde ha två tusen kronor utlånta, käranden för två personer uppgifvit att han fått reversen till inkassering af sergeant Vikander. Dessa personers skriftliga intyg häröfver upplästes och förklarade de sig vara villiga med ed styrka detta. Käratiden förklarade intyget osant och öfverlemnade målet, men svarandeombudet begärde och erhöll 8 dagars uppskof för att leda i bevis, antingen att sergeant Vikander här vittnat i egen sak eller också att reversen blifvit enkan Gottberg frånstulen.

Följande utslag afkunnades i dag af Visby rådhusrätt.
I målet mellan åklagaren och sergeant Vikander angående uppträdet hos sakföraren Stenmark dervid Vikander dömdes att böta 75 kronor för missfirmelse och 50 kronor för misshandel.
Målet mellan fiskaren O. Tofften och kapten Vulfcrona rörande de ötverseglade fisknäten förföll, i det käromålet underkändes och skulle parterna sjelfva vidkännas sina rättegångskostnader. Tofften anmälde missnöje med domen.

I knifskäringsmålet mellan arbetaren Karl Johan Petter Söderberg, målsägare, och muraren Johan Rosenlund svarande, dömdes den senare till 150 kronors böter.

För olaga ölutskänkning dömdes handlanden V. Ekström att böta 50 kronor, handelsbiträdet Berthin 30 kronor och enkan Kristina Hallgren (tredje gången) 125 kronor.

Till god man för aflidne Johan Petter Bobergs arfvingar Gustaf och Maria Engström förordnade ratten i dag kopparslagare N. A. Hallgren i stället för J. Lindgren, som anhöll att på grund af sjukdom blifva befriad derifrån.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Mars 1889
N:r 27

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *