Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Mormonpredikanten O. A. K. Uhrström nr till idag instämd till rådhusrätten, enär han, trots kyrkorådets förbud, hvilket han förklarat sig ej vilja ställa sig till efterrättelse, söndagarne 13 och 27 Januari upptradt med längre extemporerade böner hvilka ej varit att hänföra till enskilda andaktsöfningar. Han erkände detta och dömdee till 100 kronor. böter.
Rådhusrättens ledamöter höllo på att helt oförhoppandes få sig på halsen ett mormonföredrag med stora gester, man det afkliptes i tid af ordföranden.

Ölmålen. Det uppskjutna målet mot handelsbokhållaren P. A. Berglund, instämd för olaga ölutskänkning i Ax. Sjöströms filial utanför Söderport, förevar i dag. Två vittnen hördes, som berättade att de vid köp af öl af B. erhållit korkskruf samt visats in i ett angränsande magasin för att dricka ur buteljerna. Nöjet kostade svaranden 20 kronor.
Handlanden V. Ekström samt hans biträden F. Berthin och A. Tomsson voro likaledes i dag före. Fortfarande kunde ingen påminna sig att ha låtit ölköpare dricka öl inne i lokalerna. Tomsson skildes från målen, enär han ej varit fylda 15 år den dag stämningen åsyftade.
Emellertid hördes 11 vittnen, hvilka alla fått öl inne i Ekströms bodar. Utslag 4 Mars.
Enkan Hallgren nekade fortfarande att ha sålt öl utan mat. Tre vittnen hördes, af hvilka två, besynnerligt nog, förlorat nästan allt minne af det tillfälle då ölet serverats. Det tredje, konstapel Horney, mindes emellertid, dela att 9 halfva öl serverate, att maten bestått af några brödkanter, en smörklick och några köttbitar, kvilka aldrig rörts och för hvilka ej betalning fordrats. Hallgren påstod att vittnet ej haft penningar att betala hela kalaset, som skulle gå till 2 kronor. 82 öre hade hon fått. Vittnet berättade emellertid att han ej fordrats för mer än ölet och att han af H. fått 12 öre tillbaka på en krona, samt att han köpt cigaretter för dem. Det började äfven de två andra vittnena draga sig till minnes. Men rörande maten och betalningen sväfvade de i okunnigthet. Åklagaren yrkade ansvar för tredje resan oloflig utskänkning. Utelag 4 Mars.

Till förmyndare för aflidne lotsen Stenbergs omyndige son förordnade rådbusrätten i dag sjökapten Aug. Löffler.

Entledigad från sin befattning som god man för aflidne skepparen Karl Fredrik Höglunds på utrikes ort vistande hustru och minderåriga dotter blef f. stadsfiskalen härstädes Janson.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *