Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För olaga utskänkning af maltdrycker voro i dag af allmänna åklagaren instämda ej mindre än 10 personer, nämligen rättaren Per Olsson (2 mål), trädgårdsmästarehustrun Gustafva Enberg, hushållerskan Magdalena Nilsson (hos handl. O. Enström), handl. O. Enström (2 mål), bokhållarna P. A. Berglund, handelsidkerskan Anna Johansson, handl. Viktor Ekström och dennes biträden Thomson och Fr. Berthin, enkan Kristina Hallgren och handelsidkarna Anders Larsson. Af dessa dömdes Per Olsson att böta 20 kronor, Gustafva Enberg och Magdalena Nilsson 10 kronor samt O. Enström och Anders Larsson 20 kronor hvardera. De öfriga målen uppskötos för bevisnings förebringande.

I målet mot handl. Ax. Sjöström rörande brott mot bygnadsstadgan dömdes svaranden att utgifva det försutna vitet.

Djurplågerimålet mot arbetaren Aug. Johansson från Hästnäs förföll.

Om befrielse från godemanskapet för på utrikes ort vistande O. Wickman anhöll i dag hos rådhusrätten handlanden J. L. Kahlquist.

Till förmyndare för aflidne dykaren Engströms omyndige son förordnade rådhusrätten i i dag husägaren Johan Hallgren.

En egendomlig process förekom vid tingssammanträdet med Ölands Södra Mot å Färjestaden i höstas. För omkring 8 år sedan utskickades från mekaniska verkstaden i Visby till en del församlingar såväl å fastlandet som Öland, till proftröskning ett större antal s. k. stifttröskverk. Till flere församlingar sändes till och med två eller flere. Meningen härmed var, att de sedan skulle försäljas och i orten flere reqvireras. Efter en längre tid, då fabriken ej fått någon underrättelse att alla kunnat föreäljas skickades ombud att återhämta de oförsålda. Innehafvaren af ett af dem invände då, att, som kan ej kände ombudet, han ej återlemnade det. Fabriken fick lemma saken i fråga för tillfället. Åter efter en längre tid skickade bolaget för nämde verkstad två för innehafvaren väl kände män att höra, om han fortfarande ej ville återlemna tröskverket. Han vägrade äfven nu göra det, och fordrade om så skulle ske, ersättning af 30 kronor årligen, så länge han innehaft det, ehuru han för sitt behof årligen aftröskat en mängd spanmål. Som nämdt är, stämdes han till förlidet års höstting, och får man se, hvad utgång saken tager. Omnämde händelse torde vara ensamstående i sitt slag.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Februari 1889
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *