Om befrielse från hamnumgälder

för sina fartyg under den tid vintertrafiken på Visby fortgår hade ångfartygebolaget Gotland ansökt hos fullmäktige, hvarjämte anhållist, att, i händelse denna ansökan bifölles, de från innevarande års början redan erlagda hamnafgifterna skulle få återbäras. Fallmäktige gåtvo sitt bifall till ansökningens förra del, hvarigenom bolaget befriades från och med Februari månade ingång, men afslogo af principiela skäl anhållan om de redan erlagda afgifternas restitution, allt i öfverenestämmelse med drätselkammarens utlåtande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Mars 1889
N:r 31

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *