Krigets onda genius

lägger äfven i fredstid sin hämsko på utvecklingen. Våra läsare torde minnas, att hamndirektionen i Fårösund i en väl motiverad skrit valse hos regeringen hemstält om uppsprängning af Fårösunds norra inlopp något öfver det djup af omkr. 10 fot, som nu utgör det normala. Detta för att underlätta samfärdseln oeh sjöfarten och möjliggöra för äfven djupgående fartyg att gå genom sundet utan ait behöfva göra den långa omvägen kring Fårön. Regeringen har nu afelagit denna framställning af strategiska skäl och då man befarade, att en sådan åtgärd skulle tvinga till ökade anstalter för försvarsväsendet äfven vid det norra inloppet i likhet med dem, som man af omständigheterna eller — som det berättats — påstötningar österifrån ansett nödigt anlägga vid sundets södra inlopp.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *