Jemlikt 4 § i lagen

angående handalsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets utdelning för aktiebolag denna dag intagits följande anmälan.
Burs pastorats sparbanks reglemente faststäldes af konungens befallningshafvande i länet den 5 November 1867 och ändrades den 14 Januari 1889. Sparbankens ändamål är att emottaga och till delägarnas nytta förkofra penningar, som insättas. Grundfond eger sparbanken icke, men reservfond, som vid 1888 års början utgjorde 9,036 kr. 82 öre. Styrelsen har sitt säte i Stånga socken och utgöres af Lars Gustaf Wilhelm Åkerman, Österlings, Johan Fredrik August Uddin, Ungbåtels, Lars Carl Larsson, Tellungs, alla i Stånga, samt f. Folkskolläraren Carl Herman Löfveberg, Qvie, Handlanden Nils Johan Ferdinand Fagerherg, Dala, Carl Mathias Wiman, Sigsarfve och Niklas Petter Grönström, Sigdes i Burs socken. Rätt att teckna firman tillkommer styrelsen i sin helhet eller minst fyra af dess ledamöter, då icke flere äro närvarande. Tillkännagfivanden för delegarne behörva ej införas i tidning, utom då sparbanksbok förloras, då boken efterlyses tre gånger i ortens tidningar.
Visby i Landskausliet 20 Mars 1889.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Jemlikt 4 § i lagen angående handalsregister, firma och prokura den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Mathias Reinhold Laurentiue Lindström att han öfvertagit den af Carl Oscar Bokström hittills idkade handelsrörelse i Hemse socken under firma Oscar Bokströms efterträdare; och att han till prokurist antagit Oscar Bokström.
Visby i Landskansliet 20 Mars 1889.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *