I vår samfärdsel

är det stopp sedan i onsdags, efter hvilken dag Sofia af den is, som blockerar Gotlands vestra kust, hindrats att utgå ur hamnen.
Vi få uppriktigt bekänna att lika angenämt öfverraskade som vi i onsdags blefvo vid åsynen af Sofias ankomst till Visby hamn, dit hon med då rådande vind- och isförhållanden minst af allt var väntad — ty på södra Gotlands udde eller dess östra sida tog man då för gifvet att posten skulle landsättas — lika oväntadt var det att se ångaren här lägga sig qvar i stället för att fortast möjligt vända åter till sjös.
Vi beklaga det ytterligare af brott i en skäligen oregelbunden samfärdsel, som deraf blifvit en följd, och vi beklaga att af den gotländska vinterpostföringens traditioner finnes så litet qvar ombord på Sofia. Dessa traditioner från 1871 (Palander), 1875, 1881 (Höggren) m. fl. strängare isår bjuda, att akta sig för instängning i Visby hamn, sedan årstiden framskridit så långt, att isen kommit i drift. De anvisa under sådana omständigheter till södra Gotland (Barehagerefvet, Faludden) eller till östra kusten (Ronehamn) såsom lämpliga angöringspunkter. Till någon af dessa platser har postförbindelsen vissa år under flere veckor varit anknuten, och efter hvad vi inhämtat fans intet hinder att der angöra i onsdags, likasom idag östra delen af södra Gotland icke besväras af is.
Kåreholm ligger i det närmaste på samma breddgrad som Hoburgen, och hade Sofia i onsdags satt kursen dit i stället för på Visby, så hade vi möjligen nu haft vår förbindelse orubbad, så mycket säkrare, som vestlig vind gör Kåreholms hamn tillgänglig så godt som ända in till bryggan. Att Sofia under en eller annan vecka fått blifva osynlig i Visby, hade så mycket mindre att betyda, som godsförsändelser härifrån eller hit i alla händelser icke bruka ifrågakomma så länge förbindelsen underhållas öfver Öland. Posten är under sådana förhållanden hufvudsaken.
Emellertid få vi nu finna oss i vårt öde tills ostlig vind eller storm inträffar. Det försök som igår morgse gjordes att utgå och hvarvid man kom några båtlängder utanför vågbrytaren, visar blott huru starka de band äro, som afstänga oas från den öfriga verlden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *