Från sjön.

Ångfartyget Freja, kapten Lönnqvist, hemmahörande i Kristinehamn, som 13 dennes strandade vid Nexö på Bornholm, har i går ånyo kommit flott, utan läcka, och ingått i hamnen.
— Ångaren Gustaf Tillberg, hemmahörande i Trelleborg, på väg mellan Pillau och Curk med last af hvete, fördes 15 dennes af drifisen upp på kalkgrundet invid Malmö. Bottnen har tagit läcka och förrummet är fyldt af vatten. Intet fartyg vågar hjelpa, och en Switzerångare, som utgick för att assistera, måste vända på halfva vägen. -Isen vräker fartyget på sidan, så att det hotar att sjunka, och med säkerhet tros det blifva vrak. Besättningen är räddad till Limhamn.
— Norska barken Ebba, hemma i Fredrikshald, kapten S. Svendsen, strandade 16 Febr. på Breton Island Reef i Mexikanska viken, ej långt från mynningen af Missisippifloden. I följd af stark tjocka kunde kapten Svendsen jämte hans 18-åriga dotter och manskapet, som bestod af 17 man, ej lemna fartyget förrän den 18 Februari och först då det blef för dem lifsfarligt att qvarblifva, öfvergafs fartyget, och kursen stäldes i en af Ebbas båtar på mynningen af Missisippi, hvarest de blefvo upptagna af norska skeppet Prince Victor, kapten Pande, som förde dem till Neworleans, hvarest svenske och norske vice konsuln B. F. Bengtson tog dem om hand.
Enligt öfverenskommelse och för att bevaka allas intressen har vice konsuln bestämt Ebbas försäljning å auktion, som skulle äga rum den 1 Mars.
— Den 3 d:a anlände till Shields svenske matrosen Kristian Pettersson, den ende räddade från den vid Mazagan på afrikanska kusten strandade engelska skonertbriggen Mabel, hemma i Port Madoc. Han berättar om olyckan följande;
Fartyget, som från Port Madoc var destineradt till Marocko, dref under stormigt väder i land. Kaptenen, styrmannen och kocken flyktade upp i riggen, men blefvo deritrån af brottsjöarne bortspolade och drunknade. Pettersson och en annan af besättningen flyktade till förskeppet, hvarifrån den först nämde sprang öfver bord och simmande uppnådde stranden, medan hans kamrat drunknade. Kaptenens och kockens lik drefvo nedan i land.
Fartyget blef totalt vrak.
— Enligt bref från Manilla af den 30 Jan, blef Stralsundsskeppet Drews, kapten Rotbart, på resa från Moodyville, Burrard Inlet, till Shanghai, totalt förstördt i en tyfon 15 Dec. Fartyget hade om bord 14 personer, bland dem kaptenens hustru. I den minsta båten, som dagen efter stormen bygder 15 tum högre (de andra båtarna hade sönderslagits), räddade sig dessa till den 800 sjömil aflägena Mariannen-ön Saipan. De lemnade fartyget först 17 December, då detta började sönderfalla. Efter en 9 dagars förskräcklig färd framkommo de till ön mera döda än lefvande. Sedan fortsatte de sin färd söderut från ö till ö, tills de 6 Jan. landstego på halfön Guam, hvarifrån postångaren Don Juan befordrade dem till Manilla. Der inträffade de 25 Januari. En matros dukade strax derefter under för strapatserna och begrafdes 30 Jan. Den öfriga besättningen tillfrisknade efter hand. Förunderligt nog utstod kaptenens hustru lättast alla mödor.
— I Marstrand hemmahörande skeppet i Alfhild, B. Berndtsson, på resa från Liverpool med salt, inkom i Marstrands hamn i förra veckan läck och med 6 fota vatten, bogseradt af engelska ångaren Benwell, kapten David Profit, hemma i Newcaetle, som, på resa från Stettin till Greenock med sockerlast, mötte Alfhild hitom Skagen i driffis. Strax förut hade ångf. Julius Caesar passerat Alfhild och underrättats om tillståndet, men lemnade ingen assistens.
— Engelska pansarskeppet Sultan, öfver 9 tusen tons deplacement, som för kort tid sedan strandade vid ön Camino i närheten af Malta och löpte fullt af vatten samt öfvergafs af befälhatvare och besättning, är ännu i samma läge, skrifves från Malta under 8 dennes. Den längs sidan liggande bergningsångaren Berger Wilhelm arbetar med sina 21-tums centrifugalpumpar och vattnet har minskat något. De öfriga skeppen i Medelhafseskadern under hertigens af Edinburgh befäl göra sitt yttersta att äfven lemma den hjelp de kunna. Utsigterna för skeppets bergning äro denna dag bättre än i går. Olyckan inträffade under en torpedomanöver.
Enligt senare underrättelser hafva bergningsångfartygets centrifugalpumpar reducerat vattnet i Sultans rum till 12 fot. Andra centrifugalpumpar hafva nu placerats om bord på skeppet, och man hyser det hopp att i händelse väderleken det medgifver, kunna få skeppet flott inom ett par dagar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Mars 1889
N:r 35

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *