Från landsbygden. Levide.

(Bref till Gotl. Alleh.)
Levide, 9 Mars.

Inom Levide socken ha stora förändringar börjat visa sig, sedan skifteslagen 2 och 3 till träddes. De som blifva dömda att flytta ut, ha börjat vidtaga förberedelse och äfven jordarna börja så småningom att förändrae.
Skilteslagen 1 och 4 blefvo också afslutade i slutet af förra året. Men båda dessa skilteslag ha, klagat. I fjerde skifteslaget ha försök gjorts till förlikning ett par gånger, men utan resultat.
I skifteslaget nr 1 har man icke hört at något än, men man väntar att någon skall söka få ihop skifteslager, för att höra, om klagomålen icke kunna uppgöras utan ägodelningerätt. Skulle detta misslyckas, så blifver säkert detta skiftet dyrt, om hvar och en håller hårdt på sina klagomål.
Man det är icke allenast jorden, som byter om ägare och förändrae och hus, som flyttas, utan man skall äfven halva

Ny prest och folkskollärare.
Småskollärarinna bytte vi om i höstas, så det blir »alltsammans nytt». Prest är redan utsedd, och man håller på och funderar som bäst kvar man skall få skollärare ifrån och hurudan den skall blifva. Önskningarne äro olika, somliga vilja ha en blåbandist, andra en goodtemplare, andra en religiös o. s. v. Men någon skall det blifva. Hurudan han sedan blifver det får framtiden utvisa. Men ännu är det ett par förändringar, som äro högst af nöden och som mången länge har önskat skulle komma till stånd, och det rör

Postturerna
och poststationens flyttning. Då man under åren sett med hvilken omsorg polstyrelsen arbetar för ett utvidga och förbättra postföringen inom ön, och då den ena postlinien efter den andra fått sina postturer ökade, så hoppas äfven vi i Levide att till sommaren få våra postturer ökade från två till tre. Vi få nu post tisdagar och lördagar och få således icke vår onsdagstidning förrän på lördag eller söndag. Men om äfven vi finge post på torsdag, så vore detta afhjelpt. Det vore onekligt att posten en dag i veckan finge gå ända till Klinte, ty det är egendomligt att bref härifrån skall på den långa vägen af nio mil öfver Hemse och Visby för att komma till Klinte, som är en mil härifrån*) Vi få väl hoppas att Poststyrelsen icke glömmer oss till sommaren.
Det är svårt att begripa hur man kunnat förlägga poststationen i Levide i sista hemmanet i socknen närmast Fardhem, då det är poststation i Fardhem. Dat mest naturliga i inriden hade väl varit att förlägga den i folkskolan eller vid Korsgatan, hälst i folkskolan, ty det er väl få gårdar der det icke finnes barn, som gå i skolan. Och då kunde hvar och en i socknen få hem sin post. Nu skall man hålla ett posbud för att hämta posten från nedersta ändan af socknen till skolan. Nu år det endast ett par hemman, som njuta fördel af posten, alla andra skola hämta nere hos dem, så att det ser ut, som om poststion vore inrättad för några enskilda personer dernere, men om den flyttas till folkskolan, så blifver det lika långt för alla sockenbor och då är ingen orätt skedd, ty poststationen är väl ändå för socknens räkning.

*) Det finnes redan nu en posttur i veckan Hemse—Klinte.
G. A.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *