Fattigvården inom Visby stad

har under år 1888 haft att omhändertaga 265 personer. Af dessa ha varit föräldralösa äkta barn 7 (4 mankön 3 gvinkön) moderlösa oäkta barn 6 (5 m. 1 q.) samt andra barn 27 (14 m. 13 q). De äldre ogifta personer utan barn, som erhöllo understöd, voro 60 (23 m. 37 q.), gifta personer utan barn 34 (22 m. 12 q.) samt enklingar, enkor och frånskilda utan barn 66 (19 m. 47 q.). Ogifta qvinliga understödstagare voro 2 med tillsammans 5 barn, gifta med barn 8 (2 m. 6 q.) med tillhopa 25 barn, understödstagande enkor och frånskilda hustrur voro 7 med 18 barn. Af samtliga understödstagare voro 3 som tillhörde annat fattigvårds samhälle.
Med afseende på fattigpersonalens omsättning under året kan nämnas att 16 (4 m. 12 q.) ha aflidit, på annat sätt ha afgått 11 män, 11 gvinnor och 4 barn, hvadan alltså till detta år qvarstå 74 män, 105 gvinnor och 44 barn.
Ser man på understödets beskaffenhet, så ha i fattighuset, som rymmer 120 personer, varit intagna 110 (53 m. 57 g), i mindre fattigstugor, hvaraf här finnas 3 med 60 platser, ha varit boende 5 män, 15 qvinnor och 20 barn. Utackorderade ha varit 23 gossar och 17 flickor samt 1 man och 1 gvinna. I sjukvårdsanstalt ha på kommunens bekostnad vårdats 3 män och 8 qvinnor, i egna hem ha understödts 4 män, 30 qvinnor och 28 barn.
Fullt försörjda ha blifvit 79 män och 82 qvinnor, delvis understödda 10 män, 46 qvinnor och 48 barn.
Det beräknade medelvärdet för året af en understödstagares fulla försörjning utgjorde 174,4948 kronor, en jämförelsevis ganska hög siffra.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *