Det är som förgjordt

med vår postföring innevarande vinter. Knapt har Sofia lösgjorts ur sin hårdhändta och långvariga omfamning, förrän hon af omständigheternas makt tvingas att ånyo uppsöka samma i vår samfärdsels annaler olyckligt anskrifna plats, der hon senast låg fängslad uti isiga bojor.
Som våra läsare känna sedan i fredags ansågs hinder uti blåst och köld möta för postångaren att afgå härifrån på fredagen. Afresan uppsköts derför till kl. 12 på natten till lördagen, då Sofia lemnade vår hamn, för att några timmar efter afgången mötas af en svår snöstorm. Sydliga vindar hade dertill genom hopad drifts gjort Ölands södra udde otillgänglig, och derför finna vi på lördags qväll Sofia åter i Kåreholm der medförd post aflemnades. Nu låg emellertid posten vid Otteaby eller omkring 12 landsvägsmil från Kåreholm. Sedan på förfrågan erhållits det svar, att äfven i går Ölands södra udde var omöjlig att angöra, fans ingen annan utväg än att befordra posten till Kåreholm, der Sofia afvaktar dess ankomst.
Telegrafiskt meddelas från Kalmar, att alla tillgängliga poster (hvilket väl vill säga till och med lördagsqvall) idag vid 11-tiden voro på väg till Kåreholm, dit de antogos komma i qväll.
Allt sedan i går morgse ha vi emellertid kusten utanför Visby oöfverskådligt fyld af drifis, så att Sofia får sannolikt söka angöra någon punkt på södra Gotland för posternas ilandförande. Under gynsamma omständigheter skulle vi alltså ha att påräkna post här i Visby i morgon afton eller på qvällen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Mars 1889
N:r 33

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *