Visby tändsticksfabriks-aktiebolag

hade 23 dennes sin ordinarie bolagsstämma:
Af revisions- och styrelseberättelserna framgick, att bolagets fabrikater på senaste tvenne åren tagit god favör och att detsamma numera är kändt i nästan alla verldsdelar. Under fjolåret hade bland annat omsatts säkerhetständstickor till ett värde af 167,031 kronor, utbetalts i arbetslöner 45,214: 18 kronor, hvaraf 30,770: 83 kronor för arbete inom fabriken och 14,443: 35 kr. för askarbete utom fabriken.
At fjolårets nettobehållning 12,244: 63 kr. beslöt bolagsstämman att utdela kr. 7,000 eller 20 kronor pr aktie till delegarne, sedan 5 proc. afsatts till reservfonden och återstoden på åtskilliga conti afskrifvits. Då aktiernas nominela belopp är 200 kronor, motsvara sålunda dessa 20 kr. en utdelning af 10 proc. — Uppmuntrade af den framgång, bolaget på senaste tiden rönt, beslöto bolagsmännen äfven att utsläppa de inom maximibeloppet ännu återstående 150 aktierna å 200 kr., med hvilket då uppkommande rörelsekapital af 30,000 kr. affären skall utvidgas.
Till styrelseledamötet återvaldes hrr J. L. Kahlquist, skeppskl. Carl L. Ekman och hr Carl Procopée, till deras suppleanter herrar R. Ludvig, L. N. Åckander och konsul C. J. Westberg samt till revisorer herrar konsul L. Arweson, J. O. Hederstedt och C. J. Björkander.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *