Vid stadsfullmäktiges sammanmanträde

i tisdags förekommo och afgjordes följande ärenden:
Om utkörsväg åt Kopparsviksvägen har hr Bokström för en tid sedan väckt en motion, med hvars behandling man beslutit dröja till dess jernvägsfrågan vore afgjord. Nu hade emellertid apländt en skrifvelse, undertecknad af konsul Falk, kronofogden Wolff, kapten Åberg m. fl. i dessas granskap boende, med förmenande att, då denna trakt bidroge med 1/30 till stadens hela kommmunalinkomster, billigt vore, att åtminstone en gång genom stadsmuren måtte upptagas och en lykta uppsättas på vägen från deras bostäder till staden. Fullmäktige beslöto remittera till drätselkammaren såväl hr Bokströms motion som denna ansökan.

Till ledamot i hamndirektionen,
i aflidne öfveruppsyningsmannen C. F. Thomassons ställe, utsågs hr Axel Ekman (handl. Gerle erhöll till denna befattning 2 samt konsul Kinberg 1 röst). Man kom äfven ötverens om att ändra instruktionen, emedan den vore föråldrad. Den remitterades derför till hamndirektion för att af densamma granskag, och sedermera framläggas i en ny, öfversedd och förbättrad upplaga.

Besvär
beslöto fullmäktige till kungl, m:t ingifva med anledning af konungens befallningshafvandes utslag rörande fullmäktiges öfverklagade beslut om teckning af 500,000 kronor i jernvägen, och antogs en för detta ändamål af dertill utsedde kommitterade, Arr Arweson, Ljungholm och Engström, uppsatt besvärsskrifvelse. Man fattade dessutom det beslut att alla fullmäktige skulle skrifva under denna skrifvelse; åt stadens riksdagsman skulle uppdragas att inlemna och uttaga besvären, samt fullmäktige – låta sig nöja med hvad han gör eller låter. — Mot dessa beslut reserverade sig alla de hrr, hvilka förut reserverat sig mot beslutet i jernvägsfrågan.

Vid inträffande eldsvåda
beslöts att 1:ste brandchefen skulle ega rättighet att från drätselkammaren förskottsvis erhålla medel till bestridande af nödiga
utgifter till legning af biträdande personer; dessa medel skulle af kammaren på reqvisition tillhandahållas.

Ploglagsföreståndarne
hade begärt få sin årslön förhöjd från 10 till 50 kronor, samt sitt dagtraktamente från 1,50 till 2 kr. Man beslöt höja lönen till 25 kr., hvaremot dagtraktamentsersättningen skulle bibehållas vid 1,50 kr.
En och annan af fullmäktige ansåg nemligen att, om denna senare höjdes, «mycket snö skulle komma att falla på vägen”.

Tvenne infästeansökningar
voro ingitna, af hvilka den ena beviljades, men den andra förklarades hvilande tills vidare.

Arrendeauktion
hölls för en tid sedan å de staden tillhörande sg. k. ”östra grafvarne’, vid hvilken handl. J. A. Dahlström stannade för högsta anbudet. Han hade emellertid anhållit om befrielse från detta inrop. Enkefru Maria Wedin anhöll nu att få öfvertaga detsamma. Fullmäktige beslöto bortarrendera jorden på 5 år, men tillförsäkrade sig 1 års uppsägnvingsrätt.

Anslag till fattiggårdars
inrättande har varit i fråga satt inom fullmäktige. Fattigvårdsstyrelsen, dit ärendet blifvit remitteradt, var i dag färdig med sitt utlåtande, hvilket innehöll åtskilliga omfattande planer, såsom att arbetarebostäder borde uppföras, att ett stenhus, 2 våningar högt, borde byggas å södra delen af fattighusets tomt, hvilken bygnad skulle inrymma arbetsalar, badstuga m. m., samt att 5 kronor f. o. m. år 1876 skulle ilifränte-och kapitalförsäkriogsanstalt insättas för hvarje barn som inom staden födes. Från helsovårdsnämnden hade inkommit ritning till byggnaderna. Beslutet blef att handlingarne tillsvidare skulle bland fullmäktige cirkulera för noggrannare kännedoms erhållande om saken.

Revisionsberättelse
för spritbolagetupplästes.

Dyrtidstillägg
begärdes af magistratssekreteraren (1,500 eller åtminstone 1200 kr) samt af polisbevakningen, hvilka både ansökningar remitterades till drätselkammaren.

Rektorsembetet
begärde uppgift på de af staden valde delegerade, hvilka skola deltaga i granskningen af läroverkets förvaltning och räkenskaper. En sådan uppgift kunde ej nu lemnas, emedan, såsom man tycktes erinra sig, inga delegerade härtill på flera år blifvit utsedde. Endast den upplysning stod nu att vinna, att läroverkets ombud i detta ärende, lektor Bergman, årligen sammanträffat på bestämd dag å enskilda bankens lokal med tvenne personer, hvilka en gång troligen för flera år tillbaka utsetts att fullgöra detta uppdrag.

Olämplig lokal
ansågo icke utan skäl fullmäktige sig hafva, enligt hvad som förspordes under diskussionen angående en af hr Bokström väckt motion om tillsättandet af 3 kommitterade, hvilka skulle söka skaffa lämpligare plats såväl för arkiv, som för fullmäktige sjelfve. Desse kommitterade blefvo dock icke i dag utsedda.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Februari 1876
N:r 12

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *